Visa allt om Permascand Aktiebolag
Visa allt om Permascand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 205 247 226 838 308 997 305 223 201 323 181 400 223 671 298 996 218 247 196 708
Övrig omsättning 423 380 524 675 819 224 283 427 285 282
Rörelseresultat (EBIT) 14 626 23 047 30 615 36 829 -15 667 -13 954 20 284 26 400 42 808 6 425
Resultat efter finansnetto 14 473 23 107 30 717 36 759 -15 654 -14 132 20 347 29 208 45 974 8 574
Årets resultat 3 908 11 718 18 678 20 414 -11 594 -10 244 24 369 19 705 23 689 6 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 120 29 410 11 453 9 556 13 087 19 190 25 709 31 915 32 975 27 937
Omsättningstillgångar 125 985 135 275 178 303 194 185 129 910 96 927 123 869 128 475 237 058 165 581
Tillgångar 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033 193 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 927 87 019 89 997 87 957 68 538 68 753 68 103 71 034 65 009 39 837
Obeskattade reserver 29 032 22 161 16 028 8 968 0 0 0 13 522 12 887 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 104 052 104 052
Kortfristiga skulder 55 146 55 505 83 731 106 816 74 459 47 364 81 475 75 834 88 085 49 629
Skulder och eget kapital 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033 193 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 546 1 940 1 859 1 193 1 016 876 1 938 1 263 1 129 1 021
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 47 625 49 962 51 994 54 566 48 078 48 618 44 966 42 882 37 670 35 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 18 309 16 743 22 459 21 488 19 681 19 422 23 328 18 317 16 090 16 670
Utdelning till aktieägare 25 17 000 15 000 14 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 670 227 218 309 521 305 898 202 142 181 624 223 954 299 423 218 532 196 990
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 119 126 143 151 139 144 136 132 130 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 725 1 800 2 161 2 021 1 448 1 260 1 645 2 265 1 679 1 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 545 534 512 495 479 516 473 422 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 731 25 014 32 245 41 820 -8 567 -6 735 27 934 34 861 48 238 10 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,52% -26,59% 1,24% 51,61% 10,98% -18,90% -25,19% 37,00% 10,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,25% 14,11% 16,20% 18,08% -10,93% -12,01% 13,68% 18,24% 17,06% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,13% 10,24% 9,95% 12,07% -7,76% -7,69% 9,15% 9,78% 21,10% 4,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,24% 31,26% 23,99% 25,28% 19,28% 18,31% 27,54% 23,93% 37,49% 20,12%
Rörelsekapital/omsättning 34,51% 35,17% 30,61% 28,62% 27,54% 27,32% 18,95% 17,61% 68,26% 58,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,08% 63,34% 54,02% 46,42% 47,93% 59,21% 45,53% 50,36% 27,51% 20,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,19% 175,28% 144,96% 82,76% 45,65% 80,52% 99,63% 92,53% 183,76% 253,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...