Visa allt om Permascand Aktiebolag
Visa allt om Permascand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 198 715 205 247 226 838 308 997 305 223 201 323 181 400 223 671 298 996 218 247
Övrig omsättning 2 437 423 380 524 675 819 224 283 427 285
Rörelseresultat (EBIT) 43 14 626 23 047 30 615 36 829 -15 667 -13 954 20 284 26 400 42 808
Resultat efter finansnetto -339 14 473 23 107 30 717 36 759 -15 654 -14 132 20 347 29 208 45 974
Årets resultat -542 3 908 11 718 18 678 20 414 -11 594 -10 244 24 369 19 705 23 689
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 383 32 120 29 410 11 453 9 556 13 087 19 190 25 709 31 915 32 975
Omsättningstillgångar 119 095 125 985 135 275 178 303 194 185 129 910 96 927 123 869 128 475 237 058
Tillgångar 155 478 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 385 73 927 87 019 89 997 87 957 68 538 68 753 68 103 71 034 65 009
Obeskattade reserver 29 235 29 032 22 161 16 028 8 968 0 0 0 13 522 12 887
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 104 052
Kortfristiga skulder 68 858 55 146 55 505 83 731 106 816 74 459 47 364 81 475 75 834 88 085
Skulder och eget kapital 155 478 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 533 1 546 1 940 1 859 1 193 1 016 876 1 938 1 263 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 48 872 47 625 49 962 51 994 54 566 48 078 48 618 44 966 42 882 37 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 18 535 18 309 16 743 22 459 21 488 19 681 19 422 23 328 18 317 16 090
Utdelning till aktieägare 0 25 17 000 15 000 14 000 0 0 0 0 0
Omsättning 201 152 205 670 227 218 309 521 305 898 202 142 181 624 223 954 299 423 218 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 122 119 126 143 151 139 144 136 132 130
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 629 1 725 1 800 2 161 2 021 1 448 1 260 1 645 2 265 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 567 545 534 512 495 479 516 473 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 236 17 731 25 014 32 245 41 820 -8 567 -6 735 27 934 34 861 48 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,18% -9,52% -26,59% 1,24% 51,61% 10,98% -18,90% -25,19% 37,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,04% 9,25% 14,11% 16,20% 18,08% -10,93% -12,01% 13,68% 18,24% 17,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,03% 7,13% 10,24% 9,95% 12,07% -7,76% -7,69% 9,15% 9,78% 21,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,77% 28,24% 31,26% 23,99% 25,28% 19,28% 18,31% 27,54% 23,93% 37,49%
Rörelsekapital/omsättning 25,28% 34,51% 35,17% 30,61% 28,62% 27,54% 27,32% 18,95% 17,61% 68,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,79% 61,08% 63,34% 54,02% 46,42% 47,93% 59,21% 45,53% 50,36% 27,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,86% 144,19% 175,28% 144,96% 82,76% 45,65% 80,52% 99,63% 92,53% 183,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...