Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.
Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 910 7 228 7 439 6 217 4 736 3 533 5 156 7 669 7 011 5 526
Övrig omsättning - - 1 80 39 2 - 12 49 5
Rörelseresultat (EBIT) 338 167 797 528 -336 -632 -180 1 035 674 118
Resultat efter finansnetto 311 113 837 523 -337 -636 -106 1 033 679 117
Årets resultat 163 92 697 317 -337 -132 1 529 340 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 295 321 589 7 34 68 106 77 181
Omsättningstillgångar 2 828 2 317 2 640 2 704 2 325 2 274 3 060 3 853 2 925 2 573
Tillgångar 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003 2 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 221 929 1 832 1 515 1 852 1 984 2 184 1 655 1 315
Obeskattade reserver 202 115 121 118 0 0 504 636 376 203
Avsättningar (tkr) 304 303 303 606 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 11 8 8 10 65 105
Kortfristiga skulder 2 208 1 972 1 607 725 806 447 632 1 130 906 1 131
Skulder och eget kapital 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003 2 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 521 574 562 753 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 447 1 269 1 535 2 018 1 813 1 046 1 202 1 345 1 235 1 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 904 442 543 886 604 508 611 697 651 676
Utdelning till aktieägare 0 0 800 800 0 0 0 200 0 0
Omsättning 8 910 7 228 7 440 6 297 4 775 3 535 5 156 7 681 7 060 5 531
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 446 1 488 1 036 789 589 859 1 096 1 002 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 353 371 491 409 354 417 387 395 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 363 192 822 560 -324 -599 -142 1 079 731 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,27% -2,84% 19,66% 31,27% 34,05% -31,48% -32,77% 9,39% 26,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,59% 6,39% 28,75% 16,15% -14,02% -27,34% -3,04% 26,32% 22,78% 4,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,03% 2,31% 11,44% 8,56% -6,90% -17,86% -1,84% 13,59% 9,76% 2,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,81% 77,67% 73,15% 74,47% 70,33% 78,60% 68,91% 69,83% 71,37% 76,06%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 4,77% 13,89% 31,83% 32,07% 51,71% 47,09% 35,51% 28,80% 26,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,48% 11,90% 34,57% 58,26% 64,97% 80,24% 75,30% 66,73% 64,13% 53,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,52% 104,72% 146,42% 327,59% 250,50% 452,13% 444,15% 325,04% 306,29% 214,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...