Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB
Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 5 066 2 838
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 096 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 601 -19 867 -16 920 -14 266 -6 685 -24 955
Resultat efter finansnetto -42 990 -58 282 -9 178 -3 983 64 922 154 304 164 459 -176 314 -85 698 -27 248
Årets resultat -729 4 665 1 565 -3 146 68 354 143 860 216 961 -122 866 -61 092 -26 818
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 247 164 245 515 373 576 386 369 555 036 563 903 583 531 585 476 831 824 823 272
Omsättningstillgångar 47 801 332 358 143 447 76 004 43 995 100 482 201 492 311 768 164 083 72 910
Tillgångar 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907 896 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 396 144 125 139 460 99 804 150 659 333 401 518 608 154 291 139 623 139 046
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 484 4 692 15 084 12 805 9 378 5 808 2 786 1 024 977 1 193
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 086 429 057 362 478 349 763 438 993 325 178 263 629 741 929 855 308 755 943
Skulder och eget kapital 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907 896 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 918 5 691 5 349 0 1 976 3 099 2 926 6 649 2 716 4 562
Varav tantiem till styrelse & VD 1 849 2 184 2 258 - 947 1 449 1 246 1 708 1 299 2 431
Löner till övriga anställda 329 386 2 197 4 620 5 900 4 106 4 007 1 212 2 217 3 229
Varav resultatlön till övriga anställda - 116 990 - 1 430 - 829 367 238 1 119
Sociala kostnader 6 045 4 554 6 353 2 106 5 967 6 586 4 304 3 529 2 525 3 989
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 280 000 300 000 0 0 0
Omsättning 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 7 162 2 838
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 6 6 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 563 5 977 3 629 2 450 2 334 848 793 1 267 1 267 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 146 5 316 4 633 1 682 2 307 2 299 1 873 2 278 1 865 2 945
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 599 -19 860 -16 907 -14 254 -6 660 -24 938
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,66% 9,80% 11,08% -30,01% 175,40% 6,92% -24,90% 25,01% 78,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,74% -0,97% 5,86% 0,48% 13,28% 24,20% 22,59% 2,97% 2,43% 3,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -379,40% -47,00% 278,15% 22,64% 568,18% 3 161,79% 3 728,34% 420,48% 477,42% 1 063,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,29% 100,00% 97,40% 97,06% 99,52% 99,19% 99,81% 92,96% 100,00% 99,08%
Rörelsekapital/omsättning -1 120,81% -808,93% -2 011,86% -2 793,17% -2 820,61% -4 418,80% -1 306,50% -6 792,37% -13 644,39% -24 067,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,61% 24,94% 26,97% 21,59% 25,15% 50,18% 66,06% 17,20% 14,02% 15,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,85% 77,46% 39,57% 21,73% 10,02% 30,90% 76,43% 42,02% 19,18% 9,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...