Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB
Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 267 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 5 066
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2 096
Rörelseresultat (EBIT) -46 379 -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 601 -19 867 -16 920 -14 266 -6 685
Resultat efter finansnetto -72 667 -42 990 -58 282 -9 178 -3 983 64 922 154 304 164 459 -176 314 -85 698
Årets resultat -955 -729 4 665 1 565 -3 146 68 354 143 860 216 961 -122 866 -61 092
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 339 247 164 245 515 373 576 386 369 555 036 563 903 583 531 585 476 831 824
Omsättningstillgångar 77 656 47 801 332 358 143 447 76 004 43 995 100 482 201 492 311 768 164 083
Tillgångar 262 995 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 441 143 396 144 125 139 460 99 804 150 659 333 401 518 608 154 291 139 623
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 447 1 484 4 692 15 084 12 805 9 378 5 808 2 786 1 024 977
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 107 150 086 429 057 362 478 349 763 438 993 325 178 263 629 741 929 855 308
Skulder och eget kapital 262 995 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 5 918 5 691 5 349 0 1 976 3 099 2 926 6 649 2 716
Varav tantiem till styrelse & VD - 1 849 2 184 2 258 - 947 1 449 1 246 1 708 1 299
Löner till övriga anställda - 329 386 2 197 4 620 5 900 4 106 4 007 1 212 2 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - 116 990 - 1 430 - 829 367 238
Sociala kostnader 0 6 045 4 554 6 353 2 106 5 967 6 586 4 304 3 529 2 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 000 280 000 300 000 0 0
Omsättning 17 267 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 7 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 4 6 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 634 4 563 5 977 3 629 2 450 2 334 848 793 1 267 1 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 6 146 5 316 4 633 1 682 2 307 2 299 1 873 2 278 1 865
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 379 -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 599 -19 860 -16 907 -14 254 -6 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 89,21% -23,66% 9,80% 11,08% -30,01% 175,40% 6,92% -24,90% 25,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,41% -11,74% -0,97% 5,86% 0,48% 13,28% 24,20% 22,59% 2,97% 2,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -265,11% -379,40% -47,00% 278,15% 22,64% 568,18% 3 161,79% 3 728,34% 420,48% 477,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,89% 97,29% 100,00% 97,40% 97,06% 99,52% 99,19% 99,81% 92,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -240,06% -1 120,81% -808,93% -2 011,86% -2 793,17% -2 820,61% -4 418,80% -1 306,50% -6 792,37% -13 644,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,16% 48,61% 24,94% 26,97% 21,59% 25,15% 50,18% 66,06% 17,20% 14,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,20% 31,85% 77,46% 39,57% 21,73% 10,02% 30,90% 76,43% 42,02% 19,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...