Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB
Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 14 656 14 263 14 063 14 750 16 682 17 151 15 338 16 716 12 529 18 793
Övrig omsättning 92 202 75 25 - - 4 22 8 31
Rörelseresultat (EBIT) 1 080 1 031 396 359 792 1 002 654 614 895 -2 737
Resultat efter finansnetto 487 401 -319 -364 130 416 292 -31 554 -3 365
Årets resultat 487 401 -319 -364 135 416 292 -31 564 -3 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 031 21 594 22 158 22 463 22 992 23 569 24 146 24 774 25 125 25 521
Omsättningstillgångar 9 444 9 396 9 545 9 157 9 519 9 513 9 035 8 990 8 986 8 691
Tillgångar 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111 34 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 898 12 775 12 738 13 421 14 118 14 318 14 235 14 276 14 633 14 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 5 534 5 637 5 739 5 842 5 961 6 080 6 199 6 318 6 445 6 530
Långfristiga skulder 8 240 9 200 9 100 8 110 8 410 8 770 8 810 8 242 8 442 10 330
Kortfristiga skulder 3 803 3 378 4 126 4 246 4 021 3 915 3 938 4 927 4 591 3 054
Skulder och eget kapital 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111 34 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 510 360 360 648 648 432 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 512 2 551 2 583 2 493 2 616 2 498 2 695 1 945 1 167 2 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 890 816 935 995 954 934 919 942 554 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 748 14 465 14 138 14 775 16 682 17 151 15 342 16 738 12 537 18 824
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 9 9 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 832 1 783 1 758 1 639 1 854 1 906 1 704 1 857 1 139 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 424 444 447 440 424 402 397 198 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 176 1 129 496 481 917 1 145 807 765 1 013 -2 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,76% 1,42% -4,66% -11,58% -2,73% 11,82% -8,24% 33,42% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 3,33% 1,25% 1,14% 2,44% 3,03% 2,75% 1,82% 2,76% -7,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,37% 7,23% 2,82% 2,43% 4,75% 5,84% 5,94% 3,67% 7,51% -14,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,43% 40,89% 40,20% 41,36% 40,68% 39,34% 41,81% 40,54% 37,30% 17,80%
Rörelsekapital/omsättning 38,49% 42,19% 38,53% 33,29% 32,96% 32,64% 33,23% 24,31% 35,08% 30,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,32% 41,22% 40,18% 42,44% 43,43% 43,28% 42,90% 42,28% 42,90% 41,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,07% 12,26% 9,31% 10,01% 14,28% 23,83% 14,98% 12,87% 25,07% 24,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...