Visa allt om Axstores AB
Visa allt om Axstores AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 046 100 7 548 400 7 435 900 7 261 100 7 116 000 6 657 100 6 202 000 5 788 600 5 683 200 5 448 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -78 000 143 100 199 100 73 900 100 900 175 000 225 300 206 300 280 400 321 400
Resultat efter finansnetto -89 600 125 400 182 100 49 700 74 100 163 700 215 700 187 500 266 200 307 300
Årets resultat -15 400 21 900 144 600 39 500 43 500 118 100 192 400 129 100 188 000 219 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 868 400 760 400 699 500 730 900 766 200 847 600 561 000 599 600 612 600 583 600
Omsättningstillgångar 2 383 400 2 342 300 2 228 600 2 191 700 1 991 000 1 963 200 1 664 300 1 836 600 1 652 300 1 552 000
Tillgångar 3 251 800 3 102 700 2 928 100 2 922 600 2 757 200 2 810 800 2 225 300 2 436 200 2 264 900 2 135 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 200 965 900 938 300 908 400 905 400 916 700 872 300 882 900 861 800 781 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 124 600 129 100 128 500 136 100 157 300 0 166 800 177 800 180 500 181 100
Långfristiga skulder 162 500 317 100 158 100 279 900 118 600 161 700 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 026 500 1 690 600 1 703 200 1 598 200 1 575 900 1 564 400 1 186 200 1 375 500 1 222 600 1 172 700
Skulder och eget kapital 3 251 800 3 102 700 2 928 100 2 922 600 2 757 200 2 810 800 2 225 300 2 436 200 2 264 900 2 135 600
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 17 400 12 600 11 700 11 500 7 200 7 700 5 600 7 700 6 100 6 400
Varav tantiem till styrelse & VD 800 1 000 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 366 700 1 274 400 1 236 800 1 206 000 1 150 200 1 116 100 1 021 000 953 900 910 300 879 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 487 400 417 500 425 500 406 800 398 300 377 100 363 100 353 400 369 300 349 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 046 100 7 548 400 7 435 900 7 261 100 7 116 000 6 657 100 6 202 000 5 788 600 5 683 200 5 448 200
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 714 3 868 3 565 3 756 3 941 3 583 3 507 3 471 3 394 3 300
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 166 1 952 2 086 1 933 1 806 1 858 1 768 1 668 1 674 1 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 441 470 432 395 419 396 379 379 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 800 366 500 422 900 299 300 332 200 346 700 371 600 348 800 411 300 442 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,59% 1,51% 2,41% 2,04% 6,89% 7,34% 7,14% 1,85% 4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,39% 4,65% 6,85% 2,59% 3,77% 6,23% 10,15% 8,55% 12,47% 15,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,96% 1,91% 2,70% 1,04% 1,46% 2,63% 3,64% 3,60% 4,97% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,63% 45,90% 45,53% 44,52% 45,29% 45,37% 45,20% 46,09% 46,45% 46,82%
Rörelsekapital/omsättning 4,44% 8,63% 7,07% 8,17% 5,83% 5,99% 7,71% 7,97% 7,56% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,85% 31,13% 32,04% 31,08% 32,84% 37,02% 39,20% 36,24% 38,05% 36,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,62% 37,29% 40,07% 44,66% 41,02% 40,34% 43,19% 45,18% 44,76% 43,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 726 800 6 339 700 6 483 700 6 275 200 6 134 300 6 132 300 5 939 200 5 581 600 5 563 500 5 193 900
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 800 87 200 173 000 52 400 97 900 173 800 228 100 221 900 286 700 305 200
Resultat efter finansnetto -78 800 76 000 156 800 38 700 81 400 167 600 205 200 209 300 274 300 293 400
Årets resultat -6 200 -5 100 140 300 34 500 64 800 120 700 175 300 137 200 183 000 201 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 937 800 810 900 751 300 706 600 703 100 727 700 490 400 526 900 508 700 470 800
Omsättningstillgångar 2 034 400 1 978 900 1 800 700 1 831 900 1 661 900 1 684 700 1 647 800 1 814 000 1 648 500 1 529 500
Tillgångar 2 972 200 2 789 800 2 552 000 2 538 500 2 365 000 2 412 400 2 138 200 2 340 900 2 157 200 2 000 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 500 831 700 836 800 796 600 795 400 761 800 709 000 728 400 692 700 611 200
Obeskattade reserver 155 700 155 700 153 000 168 300 180 800 196 700 193 800 191 400 173 600 155 000
Avsättningar (tkr) 83 800 88 900 92 500 96 200 100 100 96 900 98 600 102 300 105 000 106 700
Långfristiga skulder 162 500 317 100 0 75 500 118 600 161 700 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 744 700 1 396 400 1 469 700 1 401 900 1 170 100 1 195 300 1 136 800 1 318 800 1 185 900 1 127 400
Skulder och eget kapital 2 972 200 2 789 800 2 552 000 2 538 500 2 365 000 2 412 400 2 138 200 2 340 900 2 157 200 2 000 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 13 900 10 900 10 700 8 900 4 500 6 200 4 600 6 700 5 400 5 500
Varav tantiem till styrelse & VD 800 1 000 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 151 200 1 082 800 1 099 300 1 068 300 1 020 000 1 001 600 932 200 881 800 854 800 807 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 438 600 383 300 401 900 382 100 376 600 359 300 348 700 342 100 362 400 332 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 726 800 6 339 700 6 483 700 6 275 200 6 134 300 6 132 300 5 939 200 5 581 600 5 563 500 5 193 900
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 182 3 337 3 235 3 252 3 451 3 213 3 142 3 179 3 185 3 031
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 114 1 900 2 004 1 930 1 778 1 909 1 890 1 756 1 747 1 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 443 467 449 406 425 409 387 384 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 200 247 500 319 700 191 000 230 100 290 600 333 300 325 000 381 300 391 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,11% -2,22% 3,32% 2,30% 0,03% 3,25% 6,41% 0,33% 7,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,25% 3,30% 6,90% 2,22% 4,36% 7,40% 10,06% 9,83% 13,47% 15,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,99% 1,45% 2,72% 0,90% 1,68% 2,91% 3,62% 4,12% 5,22% 5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,80% 42,63% 43,16% 41,92% 42,91% 43,33% 43,33% 44,56% 45,31% 45,46%
Rörelsekapital/omsättning 4,31% 9,19% 5,11% 6,85% 8,02% 7,98% 8,60% 8,87% 8,31% 7,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,86% 34,17% 37,47% 36,27% 39,27% 37,59% 39,84% 37,00% 37,91% 36,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,77% 43,50% 34,69% 43,82% 46,09% 46,77% 51,42% 51,89% 50,18% 47,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...