Karlshamn energi

Varumärke tillhör Karlshamn Energi AB

Ansökningsnummer 2021-07936
Ansökningsdatum 2021-11-23
Registreringsnummer 618947
Registreringsdatum 2021-12-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-11-23
Typ Figurativt

Karlshamn energi

Varor & Tjänster

Klass: 4

Elektrisk energi; elektrisk energi från förnybara källor; elektrisk energi från icke-förnybara källor; elektrisk energi från solkraft; elektrisk energi från vindkraft.

Klass: 35

Förmedling av kontrakt avseende energiförsörjning; avläsning av el-, gas- och vattenmätare för faktureringsändamål; uthyrning av personal för kontraktsförsäljning; anordnande av affärsuppgörelser och kommersiella kontrakt; förmedling av kontrakt åt andra om inköp och försäljning av varor och tjänster; förmedling av abonnemang på telefonitjänster; anordnande av abonnemang för telematiska-, telefoni- eller datortjänster [internet]; datainsamling för andras räkning; kontorstjänster för elektronisk datainsamling; jämförelsetjänster avseende energipriser; faktureringstjänster inom energiområdet; import- och exportagentur inom energiområdet; assistans- och konsulttjänster för företagsledningar avseende bolag inom energisektorn; marknadsföring av andras varor och tjänster; marknadsföring av fördelarna med energieffektiv belysningsteknik för yrkeskunniga inom belysningsområdet; uppföljning och övervakning av energikonsumtion för andra för revision av räkenskaper; anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); sammanställning, för andras räkning, av olika telekommunikationstjänster, vilken gör det möjligt för konsumenter att på ett bekvämt sätt jämföra och köpa dessa tjänster; abonnemang på databastjänster via telekommunikation.

Klass: 39

Distribution av energi; distribution av förnyelsebar energi; lagring av energi och bränslen; värmedistribution; energidistribution för uppvärmning och nedkylning av byggnader; information och rådgivning i samband med energidistribution; konsultation om distribution av elektricitet; fysisk lagring av elektroniskt lagrade och digitala data-, foto-, ljud- och bildfiler; uthyrning av användning av kraftledningar till andra för överföring av elektricitet; eldistribution (samhällsservice); eldistributionstjänster; vattendistribution (samhällsservice); tjänster avseende vattenförsörjning och vattendistribution; lagring av vatten i tankar; tillhandahållande av information om vattenförsörjning; uppsamling av avloppsvatten genom kommunala avloppsledningar; transport av avloppsvatten; deponering av avfall avseende avloppsvatten [transport]; tömning [flytt] av innehållet i avloppsbrunnar; lokalisering av passagerar- eller fraktfordon med användning av datorer eller gps-system [transportinformation]; uthyrning av elektriska bilar; lagring av elektricitet.