Ansökningsnummer 2011-08514
Ansökningsdatum 2011-11-09
Registreringsnummer 503766
Registreringsdatum 2012-02-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-02-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Kodade och okodade magnetkort, i form av bank- och betalkort; apparater för uttag av pengar och information om överföring av bankmedel; datorer, datautrustning och registrerad programvara för överföring av pengar och information om bankmedel; säkerhetsutrustning i form av apparater och instrument för förvaring av pengar, värdepapper och värdesaker, inkluderande larmanordningar för transport och förvaring av bankmedel och värdesaker; apparater för växling av pengar och omvandling av valutor.

Klass: 16

Trycksaker, tryckt informationsmaterial, grafiska tryckalster och tryckta publikationer, tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper.

Klass: 35

Affischering; assistans vid affärs- eller industriledning, affärsinformation, företagsinformation, affärs- och företagsutredningar, affärsvärdering; marknadsprisanalyser; annonsering, uthyrning av annonsutrymmen, anordnande av utställningar för kommersiellt- eller reklamändamål; assistans vid företagsledning; bokföringstjänster; deklarationsbyråer; direktreklam; ekonomisk prognostisering; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsundersökningar; datoriserad registerhentering; byråer för kommersiell information; professionell företagskonsultation avseende företagsledning och organisation; konsulttjänster avseende företagsledning och -organisation; konsulttjänster avseende personaladministration, marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster; företags- och organisationskonsultationer; pr-tjänster; professionell företagskonsultation; publicering av reklamtexter, reklam- och annonsverksamhet, reklambyråer, utdelning av reklammaterial, uthyrning av reklammaterial, spridning av annons- och reklamtexter; revision och revisionsarbete; rådgivningstjänster för företagsledning; uppdatering av annons- och reklammaterial, utarbetande av reklamtexter; utomhusreklam.

Klass: 36

Bildande av aktiefonder; aktuarietjänster; amorteringslåneverksamhet; finansiella analyser; värdering av antikviteter; arrangerande av insamlingar; finansiering av avbetalningsköp, bankrörelse, betalkortstjänster, borgensmannatjänster, borgenärstjänster; bostadsförmedlingar (lägenheter), bostadsförmedlingstjänster; brandförsäkringsgaranttjänster; börsmäkleri, börsnotering; checkverifikation; clearing, clearingcentraler; tjänster avseende deponering av värdesaker; factoring; leasing av fast egendom; fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning, fasighetsmäkleri, fasighetsvärdering; finansiell förvaltning, finansiell information, finansiell konsultation, finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet), finansieringstjänster, fondinvesteringar; frimärksvärdering; information avseende försäkringar; försäkringstjänster, försäkringskonsultationer, försäkringsmäkleri; förtroendemannaskap med rätt att förvalta anförtrodda medel; förvaltarskap; ekonomisk förvaltning; hypoteksbanker; förvaltning av hyreshus; finansiering av hyrköp; inkassering av hyror; inkassobyråer; anordnande av insamlingar; kapitalinvestering; värdering av smycken och juveler; försäkringsinformation; kreditgivning, kreditinstitut, kreditkortstjänster; livförsäkringsgaranttjänster;idrivande av lotterier; lotteriverksamhet; uthyrning av lägenheter; mäkleri; mäkleri avseende värdepapper; numismatisk värdering; garanttjänster avseende olycksfallsförsäkring; pantbanker; penninginsamlingar för välgörande ändamål; elektronisk överföring av penningmedel; utställande av presentkort- och checkar; utställande av resecheckar; sjukförsäkringsgaranttjänster; sjöförsäkringsgaranttjänster; skatteberäkning, skattetaxering; sparbanker; upprättande av rättsliga borgensförbindelser; utlåning mot säkerheter; valutaväxling; växlingskontor.

Klass: 42

Leasing av åtkomsttid till databaser, uthyrning av datorer, konsultationer inom området datormaskinvara, datorprogrammering, uppdatering av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara; förmyndarskap; uthyrning av försäljningsautomater; förvaltning av upphovsrätter; licensiering av immaterialrätter, immaterialrättsliga konsultationer; juridisk forskning, juridiska tjänster.