TRANSPORTSTYRELSEN

Varumärke tillhör Transportstyrelsen

Ansökningsnummer 2020-03341
Ansökningsdatum 2020-05-15
Registreringsnummer 608900
Registreringsdatum 2020-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-05-15
Typ Figurativt

TRANSPORTSTYRELSEN

Varor & Tjänster

Klass: 35

Datakörning i datafiler (för andra); Administrativ databehandling; Behandling, systematisering och hantering av data; Bilregistreringstjänster; Kontorstjänster för hantering av förfrågningar; Kontorstjänster för mottagning av beställningar avseende försäljning; Sortering, hantering och mottagning av post (administrativ); Kopiering av dokument för andra; Rådgivande tjänster avseende databehandling; Beställningstjänster (för andra); Sammanställning av statistik; Sammanställning av information i databaser; Systematisering av information i databaser; Uppdatering och underhåll av information i register; Databehandlingstjänster inom transportområdet; Informationssökning i dataregister (för andra); inmatning och behandling av data; Sammanställande av information i datoriserade register; Sammanställning av information i databaser; Sammanställning av statistiska data för användning inom vetenskaplig forskning; Upprätthållande av ett informationsregister

Klass: 39

Järnvägstransport; Landtransporter; Vägtransporter; Lufttransporter; Sjötransporter; Transporter på land, till havs och i luften; Lotsning; Resor och passagerartransporter; Datoriserad reseinformation; Datoriserade informationstjänster avseende transporter; Flygplatsinformation avseende luftfart; Information avseende järnvägstransporter; Information avseende passagerartransporter; Information avseende transporter; Information avseendet väg - och trafikläge; Information avseende vägtransporter; Rådgivningstjänster avseende transporter; Transportinformation; Väginformation; Väginformation; Tillhandahållande av information och reser och transporter, via elektroniska medier; Tillhandahållande av information om sjötransport; Tillhandahållande av information om lufttransport

Klass: 41

Elektronik publicering av texter och trycksaker på internet, inte reklamtexter; Elektronisk textpublicering; Framställande och utgivning av texter, inte reklamtexter; Multimediepublicering; Nyhetsrapporteringstjänster; Publicering av broschyrer; Publicering av dokument; Publicering av dokument inom området för handledning/instruktion, vetenskap, allmän lag och sociala frågor; Publicering av faktablad; Publicering av handböcker; Publicering av kartor; Publicering av nyhetsbrev; Publicering av texter; Publicering av texter och bilder, även i elektronisk form, inte för reklamändamål; Publicering av trycksaker, även i elektronisk form, inte för reklamändamål; Publicering av rapportering och författande av texter; Publicering av utbildningsmaterial; Utgivning av häften; Utgivning av informationsblad; Utgivning av trycksaker i elektronisk form; Utgivning av trycksaker och tryckta publikationer; Upplåtande av elektroniska publikationer; Information avseende handledning/instruktion; Information avseende undervisning/utbildning; Utbildningsinformation

Klass: 42

Besiktnings- och inspektionstjänster; Besiktning, inspektion och utforskning; Testning av fordon för vägsäkerhet (inspektion); Elektronisk datalagring; Teknisk rådgivning avseende säkerhet; Vetenskaplig forskning; konsultation inom området datorsäkerhet; Utarbetande och utformning av webbplatsbaserade informationsregister åt andra

Klass: 45

Bagageinspektion i säkerhetssyfte; Granskning av regelefterlevnad; Granskning av rättslig efterlevnad; Konsultationer avseende fysisk säkerhet; Upprättande av juridiska dokument; Flygplanssäkerhetstjänster; Informationstjänster rörande säkerhet; Rådgivningstjänster i samband med säkerhet; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.