Varumärke tillhör SKATTEVERKET

Ansökningsnummer 2016-04633
Ansökningsdatum 2016-06-30
Registreringsnummer 536454
Registreringsdatum 2016-12-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-12-09
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Register [elektriska eller elektroniska]; databaser; datorprogram för hantering av databaser; datorprogramvara för förvaltning av databaser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; datorprogram för användning av internet och webben; gränssnittsprogramvara; programvara för att säkra elektronisk post.

Klass: 16

Listor med adresser; affischer; almanackor; annonsblad; anteckningsböcker; artiklar av kartong; blanketter (tryckta); block (pappersvaror); block (skriv -); blyertspennor; böcker; dekaler; dokumentmappar (kontorsmateriel); etiketter [papperssigill]; etiketter, ej av textil; grafiska bilder; grafiska reproduktioner; handböcker [manualer]; kalendrar; kataloger; kontorsförnödenheter med undantag av möbler; kopieringspapper (pappersvaror); kort; kuvert; mallar (pappersvaror); nyhetsbrev; papper; pennor (kontorsförnödenheter); plakat av papper eller kartong; prospekt; publikationer (tryckta -); påsar (av papper eller plast -); påsar (omslag, kuvert) av papper eller plast för emballering; pärmar (lösblad -); räknetabeller; skrivredskap; skyltar av papper eller kartong; stämplar; tabeller (kalkylering -); tabeller (räkne -); tidningar; tidskrifter; trycksaker; tryckta publikationer; undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Datoriserad registerhantering; skötsel av register [för andra]; sammanställning av adressregister; utarbetande av adresslistor för direktreklam tjänster [dock ej försäljning]; direktreklam; direktreklam tjänster; genomförande av opinionsbildningsundersökningar; insamling av information avseende marknadsundersökningar; tjänster avseende insamling av marknads-undersökningsdata; insamling av information avseende marknadsundersökningar; sammanställande av kundregister; annons- och reklam tjänster via databaser; databashantering; företagsinformationstjänster; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information till databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser; abonnemang till telekommunikationstjänster (anordnande av -) (för andra); affischering; annons- och reklammaterial (spridning av -); annons- och reklammaterial (uppdatering av -); annonsering on-line via datanätverk; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; byråer för kommersiell information; databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaser (systematisering av information i -); datakörningar i datafiler (för andra); deklarationsbyråer; ekonomisk prognostisering; experter för företagseffektivisering; företagsinformation; företagsrevision; företagsundersökningar;företagsutredningar; kommersiella förmedlingstjänster; konsultationer (professionella företags-); konsultationer avseende företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsumenter (kommersiell information och rådgivning för-); marknadsföringstjänster; marknadsstudier; marknadsundersökningstjänster; prognostisering (ekonomisk-); redovisning (räkenskaps- -); sammanställande av statistik; uppdatering och underhåll av data i databaser; upplåtande av affärsinformation via en hemsida; redovisnings- och bokföringstjänster; konsultation och information beträffande bokföringstjänster; förberedande av datoriserad skattetaxering [bokföring]; rådgivningstjänster avseende självdeklaration [bokföring]; affärsinformation eller -upplysningar; skattedeklarationstjänster; skatteadministreringstjänster; skatteplanering [redovisning]; skatterådgivning [redovisning]; skatterådgivning [bokföring]; skattekonsultation [redovisning]; utarbetande av skattetaxering; tjänster för skattedeklarering; utarbetande av skattedeklarationer; förberedande av datoriserad skattetaxering [bokföring]; prognoser om ekonomiska affärer; framtagning av ekonomiska rapporter; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter.

Klass: 36

Affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella); finansiell förvaltning; finansiell information; finansiella analyser; finansiella konsultationer; finansieringstjänster; försäkringskonsultationer; försäkringsmäkleri; förvaltning (finansiell-); information (finansiell-); information (försäkrings-); konsultationer (finansiella -); konsultationer (försäkrings-); skatteberäkning; skuldrådgivning; upplåtande av finansiell information via en hemsida.; finansiell rådgivning; finansiella garantier och borgenärstjänster; finansiell rådgivning avseende förvaltning av tillgångar; folkbokföring; bouppteckningar; monetära tjänster; tjänster rörande monetära frågor; skuldförvaltningstjänster; skattebedömning; skattebetalningsbehandling; ekonomiska värderingstjänster; ekonomiska och finansiella forskningstjänster; tjänster avseende ekonomiska värderingar; finansiell marknadsinformation; finansiell planering; finansiella planeringstjänster; finansiella databastjänster; finansiella informationsinhämtningstjänster; finansiella bedömningar; finansiella undersökningstjänster; finansiella tjänster; finansiell information och finansiella bedömningar; datoriserade finansiella datatjänster; datoriserade finansiella analyser; datoriserade finansiella informationstjänster; finansiell rådgivning rörande beskattning; finansiell rådgivning och konsultation; administration av finansiell verksamhet; tjänster för finansiell information; upplåtande av finansiell information; tillhandahållande av finansiell information; insamling av finansiell information; finansiell undersökning och information; tjänster avseende finansiell verksamhet; rådgivning rörande finansiell planering; bearbetande av finansiell information; rådgivning avseende finansiella frågor; finansiella tjänster avseende egendomar; finansiella tjänster för företag; rådgivning avseende inkomstskatt [finansiella]; utarbetande av finansiella rapporter; finansiella uppskattningar och värderingar; tjänster avseende datoriserad finansiell rådgivning; konsulttjänster relaterade till finansiella frågor; upplåtande av finansiell information via datorterminaler; rådgivningstjänster i samband med finansiella frågor; anordnande av finansiella tjänster via globala datanätverk eller Internet; informationstjänster inom det finansiella området tillgängliga via direktanslutning till en datoriserad databas eller Internet.

Klass: 37

Installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara.

Klass: 38

Personsökning; personsökningstjänster; dataöverföring via personsökning; upplåtande av åtkomst till webbplatser på Internet; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler; upplåtande av kommunikationsinrättningar för utbyte av data genom elektroniska medel; upplåtande av kommunikationsinformation; upplåtande av kommunikationstjänster avseende utbyte av elektroniska data; åtkomst till ett elektroniskt direktanslutet nätverk för informationshämtning; överföring av information via elektroniska kommunikationsnät; datakommunikation via elektronisk post; dataöverföring via elektronisk post; elektronisk överföring av post och meddelanden; elektronisk post, sändning av meddelanden; elektroniska post-och meddelandetjänster; insamling och leverans av meddelanden via elektronisk post; kommunikation via elektroniska postsystem; överföring av elektronisk post (e-posttjänster); post (elektronisk -); tjänster avseende e-post- och elektroniska brevlådor (mailboxes); tjänster avseende elektronisk post; tjänster avseende sändning av elektronisk post och faxsändning; tjänster för elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektronisk post system; upplåtande av elektroniska posttjänster; sändande och mottagande av meddelanden genom globala datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av meddelanden via dator; sändning av meddelanden via datanät; sändning av meddelanden [via elektroniska medel]; sändning av meddelanden via elektroniska medier; tjänster avseende leverans av elektroniska meddelanden; tjänster avseende omedelbar elektronisk överföring av meddelanden; tjänster avseende sändning av meddelanden; upplåtande av direktanslutna forum för överföring av meddelanden mellan datoranvändare; utbyte av meddelanden via dataöverföring; vidarebefordran av meddelanden av alla slag via internet (web-messaging); vidareförmedling av meddelanden [elektroniska]; tillhandahållande av åtkomst till ett globalt datornät och webbplatser med information inom ett flertal ämnesområden,

Klass: 41

Tillhandahållande av direktanslutna handledningar; handledning inom ekonomi och management.

Klass: 42

Lagring av data (elektronisk); framställning av elektroniskt lagringsbara sidor för direktanslutna tjänster och Internet; elektronisk webbplatsframställning; datakonvertering av elektronisk information; kodning av meddelanden; kryptering, dekryptering och autentisering av information, meddelanden och data; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; design av datorsystem; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; rådgivning relaterad till användning av datorprogram /mjukvaror; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem.

Klass: 45

Rådgivning avseende rättsliga frågor; utarbetande av föreskrifter (juridiska).