SKATTI

Varumärke tillhör SKATTEVERKET

Ansökningsnummer 2019-03829
Ansökningsdatum 2019-06-10
Registreringsnummer 602683
Registreringsdatum 2019-07-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-06-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Datoriserad registerhantering; skötsel av register (för andra); sammanställning av adressregister; utarbetande av adresslistor för direktreklamtjänster (dock inte försäljning); direktreklam; direktreklamtjänster; genomförande av opinionsbildningsundersökningar; insamling av information avseende marknadsundersökningar; tjänster avseende insamling av marknadsundersökningsdata; sammanställande av kundregister; annons- och reklamtjänster via databaser; databashantering; företagsinformationstjänster; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser; anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); affischering; annons- och reklammaterial (spridning av -); uppdatering av annons- och reklammaterial; annonsering online via datanätverk; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; byråer för kommersiell information; systematisering av information i databaser; datakörningar i datafiler (för andra); deklarationsbyråer; ekonomisk prognostisering; experter för företagseffektivisering; företagsinformation; företagsrevision; företagsundersökningar; företagsutredningar; kommersiella förmedlingstjänster; deklarationsbyråer och -konsultationer; konsultationer avseende företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kommersiell information och rådgivning för konsumenter vid val av produkter och tjänster; marknadsföringstjänster tillhandahållna via digitala nät; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; marknadsstudier; datoriserade marknadsundersökningstjänster; redovisning (räkenskaps- -); sammanställande av statistik; uppdatering och underhåll av data i databaser; upplåtande av affärsinformation via en hemsida; redovisnings- och bokföringstjänster; konsultation och information beträffande bokföringstjänster; förberedande av datoriserad skattetaxering (bokföring); rådgivningstjänster avseende självdeklaration (bokföring); affärsinformation eller -upplysningar; skattedeklarationstjänster; skatteadministreringstjänster; skatteplanering (redovisning); skatterådgivning (redovisning); skatterådgivning (bokföring); skattekonsultation (redovisning); utarbetande av skattetaxering; tjänster för skattedeklarering; utarbetande av skattedeklarationer; prognoser om ekonomiska affärer; framtagning av ekonomiska rapporter; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter.

Klass: 36

Affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella); finansiell förvaltning; finansiell information; finansiella analyser; finansiella konsultationer; finansieringstjänster; försäkringskonsultationer; försäkringsmäkleri; information (finansiell-); information (försäkrings-); konsultationer (finansiella -); konsultationer (försäkrings-); skatteberäkning; skuldrådgivning; upplåtande av finansiell information via en hemsida.; finansiell rådgivning; finansiella garantier och borgenärstjänster; finansiell rådgivning avseende förvaltning av tillgångar; monetära tjänster; tjänster rörande monetära frågor; skuldförvaltningstjänster; skattebedömning; skattebetalningsbehandling; ekonomiska värderingstjänster; ekonomiska och finansiella forskningstjänster; tjänster avseende ekonomiska värderingar; finansiell marknadsinformation; finansiell planering; finansiella planeringstjänster; finansiella databastjänster; finansiella informationsinhämtningstjänster; finansiella bedömningar; finansiella undersökningstjänster; finansiella tjänster; finansiell information och finansiella bedömningar; datoriserade finansiella datatjänster; datoriserade finansiella analyser; datoriserade finansiella informationstjänster; finansiell rådgivning rörande beskattning; finansiell rådgivning och konsultation; administration av finansiell verksamhet; tjänster för finansiell information; upplåtande av finansiell information; tillhandahållande av finansiell information; insamling av finansiell information; tjänster avseende finansiell verksamhet; rådgivning rörande finansiell planering; bearbetande av finansiell information; rådgivning avseende finansiella frågor; finansiella tjänster avseende egendomar; finansiella tjänster för företag; rådgivning avseende inkomstskatt (finansiella); utarbetande av finansiella rapporter; finansiella uppskattningar och värderingar; tjänster avseende datoriserad finansiell rådgivning; konsulttjänster relaterade till finansiella frågor; upplåtande av finansiell information via datorterminaler; rådgivningstjänster i samband med finansiella frågor; anordnande av finansiella tjänster via globala datanätverk eller internet; informationstjänster inom det finansiella området tillgängliga via direktanslutning till en datoriserad databas eller internet.

Klass: 38

Personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); dataöverföring via personsökning; upplåtande av åtkomst till webbplatser på internet; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler; upplåtande av kommunikationsinrättningar för utbyte av data genom elektroniska medel; upplåtande av kommunikationsinformation; upplåtande av kommunikationstjänster avseende utbyte av elektroniska data; åtkomst till ett elektroniskt direktanslutet nätverk för informationshämtning; överföring av information via elektroniska kommunikationsnät; datakommunikation via elektronisk post; dataöverföring via elektronisk post; elektronisk överföring av post och meddelanden; elektronisk post, sändning av meddelanden; elektroniska post-och meddelandetjänster; insamling och leverans av meddelanden via elektronisk post; kommunikation via elektroniska postsystem; överföring av elektronisk post (e-posttjänster); post (elektronisk -); tjänster avseende e-post- och elektroniska brevlådor (mailboxes); tjänster avseende elektronisk post; tjänster avseende sändning av elektronisk post och faxsändning; tjänster för elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektronisk post system; upplåtande av elektroniska posttjänster; sändande och mottagande av meddelanden genom globala datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av meddelanden via dator; sändning av meddelanden via datanät; sändning av meddelanden (via elektroniska medel); sändning av meddelanden via elektroniska medier; tjänster avseende leverans av elektroniska meddelanden; tjänster avseende omedelbar elektronisk överföring av meddelanden; tjänster avseende sändning av meddelanden; upplåtande av direktanslutna forum för överföring av meddelanden mellan datoranvändare; utbyte av meddelanden via dataöverföring; vidarebefordran av meddelanden av alla slag via internet (web-messaging); vidareförmedling av meddelanden (elektroniska); tillhandahållande av åtkomst till ett globalt datornät och webbplatser med information inom ett flertal ämnesområden.

Klass: 41

Tillhandahållande av direktanslutna handledningar; handledning inom ekonomi och management.

Klass: 45

Rådgivning avseende rättsliga frågor; utarbetande av föreskrifter (juridiska).