Visa allt om DYNAmore Nordic AB
Visa allt om DYNAmore Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 61 544 49 020 39 702 34 645 17 388
Övrig omsättning 316 650 306 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 861 6 751 4 369 4 761 3 717
Resultat efter finansnetto 9 878 6 944 4 579 5 019 3 760
Årets resultat 7 675 5 426 5 307 2 653 2 065
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 538 399 318 363 35
Omsättningstillgångar 67 829 57 053 51 936 37 256 27 387
Tillgångar 68 367 57 451 52 254 37 620 27 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 175 15 500 10 074 4 768 2 115
Obeskattade reserver 0 0 46 2 303 945
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 192 41 951 42 134 30 550 24 362
Skulder och eget kapital 68 367 57 451 52 254 37 620 27 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 13 236 12 525 10 640 9 069 3 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 346 5 486 5 033 4 236 1 795
Utdelning till aktieägare 3 800 2 000 0 0 0
Omsättning 61 860 49 670 40 008 34 645 17 388
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 19 18 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 676 2 334 2 090 1 925 2 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 871 879 857 762 979
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 092 6 928 4 522 4 798 3 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,55% 23,47% 14,60% 99,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,46% 12,09% 8,77% 13,34% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,07% 14,17% 11,55% 14,49% 21,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,23% 56,42% 100,00% 59,39% 59,71%
Rörelsekapital/omsättning 33,53% 30,81% 24,69% 19,36% 17,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,97% 26,98% 19,35% 17,19% 10,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,73% 136,00% 123,26% 121,95% 112,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...