Visa allt om Bullarens Rör AB
Visa allt om Bullarens Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 7 191 6 936 6 295 6 543 5 461 5 490 2 572
Övrig omsättning 19 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 660 649 479 579 430 959 587
Resultat efter finansnetto 661 645 474 567 419 937 584
Årets resultat 494 391 294 322 169 481 313
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 767 837 891 1 006 1 162 897 210
Omsättningstillgångar 2 922 2 171 1 936 1 796 1 689 1 503 770
Tillgångar 3 689 3 008 2 828 2 802 2 851 2 400 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 163 1 669 1 378 1 184 963 894 413
Obeskattade reserver 1 011 989 844 750 626 440 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 284 335 355 415 84
Kortfristiga skulder 515 350 321 532 908 651 325
Skulder och eget kapital 3 689 3 008 2 828 2 802 2 851 2 400 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 318 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 311 1 170 1 060 956 637 236 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 516 345 256 235 175 160 67
Utdelning till aktieägare 500 0 0 100 100 100 0
Omsättning 7 210 6 949 6 295 6 543 5 461 5 490 2 572
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 397 2 312 2 098 2 181 2 731 2 745 2 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 511 446 402 408 358 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 775 811 658 750 525 1 025 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,68% 10,18% -3,79% 19,81% -0,53% 113,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,92% 21,61% 17,11% 20,74% 15,15% 40,00% 59,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,19% 9,37% 7,69% 8,88% 7,91% 17,49% 22,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,10% 36,27% 42,40% 35,75% 35,67% 32,66% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 33,47% 26,25% 25,66% 19,32% 14,30% 15,52% 17,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,01% 81,13% 72,01% 61,98% 49,96% 50,76% 54,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 423,69% 407,71% 473,83% 237,41% 142,62% 138,56% 119,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...