Visa allt om Tjuvkil Mellangård AB
Visa allt om Tjuvkil Mellangård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 927 1 301 901 776 396 126 -
Övrig omsättning 72 92 164 128 147 54 -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -207 -5 -102 -97 -28 -
Resultat efter finansnetto 23 -239 -27 -122 -111 -30 -
Årets resultat 23 -239 -27 -122 -111 -30 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 666 706 839 817 515 90 -
Omsättningstillgångar 283 273 438 414 204 146 -
Tillgångar 949 979 1 276 1 231 719 235 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 51 76 104 105 70 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 450 599 935 855 390 106 -
Kortfristiga skulder 425 329 264 272 224 59 -
Skulder och eget kapital 949 979 1 276 1 231 719 235 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 85 0 - 11 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 180 171 204 93 41 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 60 82 77 61 48 12 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 999 1 393 1 065 904 543 180 -
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 927 1 301 901 388 396 126 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 148 264 251 143 157 53 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 -74 82 -56 -64 -23 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,75% 44,40% 16,11% 95,96% 214,29% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,53% -21,14% -0,39% -8,29% -13,49% -11,91% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,64% -15,91% -0,55% -13,14% -24,49% -22,22% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,21% 68,87% 76,36% 77,84% 69,95% 89,68% -
Rörelsekapital/omsättning -15,32% -4,30% 19,31% 18,30% -5,05% 69,05% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,80% 5,21% 5,96% 8,45% 14,60% 29,79% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,71% 11,85% 50,00% 53,31% 41,96% 161,02% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...