Visa allt om Elvenite AB
Visa allt om Elvenite AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 40 879 36 439 28 861 26 731 25 989 16 526 14 975 12 943 5 337
Övrig omsättning 207 - - - 63 48 31 91 20
Rörelseresultat (EBIT) 5 461 5 582 4 883 4 951 6 545 3 325 3 272 4 669 2 062
Resultat efter finansnetto 5 962 5 848 4 798 5 175 6 593 3 157 3 385 4 741 2 065
Årets resultat 7 113 3 944 2 870 2 612 3 289 1 701 1 832 2 532 1 103
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 101 1 908 1 843 1 600 1 479 7 29 40 17
Omsättningstillgångar 16 371 18 669 16 849 18 336 16 499 12 276 11 263 8 109 3 165
Tillgångar 23 473 20 578 18 692 19 936 17 978 12 282 11 292 8 149 3 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 597 4 484 4 640 5 869 6 457 5 169 4 748 3 555 1 203
Obeskattade reserver 5 087 8 388 7 751 6 809 5 369 3 404 2 593 1 725 523
Avsättningar (tkr) 1 410 1 187 920 621 323 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 379 6 519 5 381 6 636 5 828 3 710 3 951 2 868 1 456
Skulder och eget kapital 23 473 20 578 18 692 19 936 17 978 12 282 11 292 8 149 3 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 192 2 333 2 101 1 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 248 12 932 11 160 10 669 8 967 4 272 2 931 1 010 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 805 5 892 5 506 5 213 4 328 2 836 2 594 1 647 924
Utdelning till aktieägare 7 100 4 000 4 100 4 100 3 200 2 000 1 280 640 180
Omsättning 41 086 36 439 28 861 26 731 26 052 16 574 15 006 13 034 5 357
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 23 22 22 17 13 9 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 514 1 584 1 312 1 215 1 529 1 271 1 664 2 157 1 334
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 880 798 769 833 2 918 819 630
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 817 5 919 5 226 5 236 6 680 3 334 3 283 4 680 2 066
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,18% 26,26% 7,97% 2,86% 57,26% 10,36% 15,70% 142,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,31% 28,82% 26,71% 26,37% 37,39% 27,69% 29,99% 58,19% 64,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,11% 16,27% 17,30% 19,67% 25,86% 20,58% 22,62% 36,64% 38,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 33,34% 39,74% 43,77% 41,06% 51,83% 48,83% 40,49% 32,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,27% 53,58% 57,17% 54,61% 57,93% 62,51% 58,97% 58,87% 49,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,55% 286,38% 313,12% 276,31% 283,10% 330,89% 285,07% 282,74% 217,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...