Visa allt om PDF Burger AB
Visa allt om PDF Burger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 067 13 182 8 787 11 883 10 083 9 871 7 967 7 401 557
Övrig omsättning 105 84 - - 69 1 155 - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 891 751 1 417 638 872 1 047 868 114
Resultat efter finansnetto 349 894 752 1 428 636 860 1 023 817 104
Årets resultat 273 698 587 1 006 467 632 754 585 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 575 505 539 155 1 018 1 142 1 311 1 408 1 755
Omsättningstillgångar 4 019 4 928 4 148 3 969 2 166 1 864 1 604 1 313 766
Tillgångar 5 594 5 433 4 686 4 124 3 184 3 006 2 915 2 721 2 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 158 3 886 3 343 2 922 2 066 1 859 1 513 759 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 220 559 1 000
Kortfristiga skulder 1 435 1 547 1 343 1 202 1 118 1 147 1 182 1 402 1 347
Skulder och eget kapital 5 594 5 433 4 686 4 124 3 184 3 006 2 915 2 721 2 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 169 141 603 246 262 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 494 3 215 1 857 1 929 1 895 1 785 1 074 983 54
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 374 1 171 709 902 896 931 375 382 18
Utdelning till aktieägare 0 0 155 166 150 260 286 0 0
Omsättning 13 172 13 266 8 787 11 883 10 152 9 872 8 122 7 401 557
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 9 9 9 9 10 10 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 089 1 099 976 1 320 1 120 1 097 797 740 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 351 288 342 332 376 180 163 20
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 512 1 080 902 2 375 857 1 072 1 196 1 231 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,87% 50,02% -26,05% 17,85% 2,15% 23,90% 7,65% 1 228,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,29% 16,47% 16,24% 34,80% 20,29% 29,08% 35,95% 32,12% 4,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 6,79% 8,66% 12,08% 6,41% 8,85% 13,15% 11,81% 20,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,77% 59,11% 61,91% 63,14% 57,74% 57,72% 51,10% 54,07% 49,19%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 25,65% 31,92% 23,29% 10,39% 7,26% 5,30% -1,20% -104,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,33% 71,53% 71,34% 70,85% 64,89% 61,84% 51,90% 27,89% 6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,31% 310,41% 300,22% 320,55% 183,36% 152,40% 125,89% 85,38% 56,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...