Visa allt om Karls Fastighets i Borås AB
Visa allt om Karls Fastighets i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 400 8 400 7 200 7 200 7 200 0 0 4 200 0 0
Övrig omsättning - - - - - 5 700 4 200 - 2 625 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 750 5 750 4 560 4 619 4 630 3 563 2 461 2 461 1 758 -8
Resultat efter finansnetto 4 900 4 624 3 245 3 167 3 001 2 016 1 209 765 684 -8
Årets resultat 3 608 2 925 1 976 1 720 1 622 3 858 2 877 952 372 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 110 47 483 50 008 52 373 54 739 56 538 39 587 41 167 42 746 24 534
Omsättningstillgångar 67 746 1 008 937 11 1 772 72 46 40 1 396
Tillgångar 45 176 48 229 51 016 53 311 54 751 58 310 39 659 41 213 42 786 25 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 851 16 242 13 468 11 492 9 773 11 826 4 292 1 415 464 92
Obeskattade reserver 7 061 6 799 5 950 5 253 4 445 0 1 910 610 170 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 641 24 614 31 024 31 050 39 553 43 989 31 000 37 500 41 000 25 838
Kortfristiga skulder 624 574 574 5 516 981 2 497 2 457 1 688 1 153 0
Skulder och eget kapital 45 176 48 229 51 016 53 311 54 751 58 310 39 659 41 213 42 786 25 930
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 400 8 400 7 200 7 200 7 200 5 700 4 200 4 200 2 625 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 126 8 126 6 926 6 985 6 985 5 525 4 040 4 040 2 559 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% - - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,73% 11,93% 8,94% 8,67% 8,46% - - 5,98% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,48% 68,49% 63,38% 64,21% 64,32% - - 58,64% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -6,63% 2,05% 6,03% -63,60% -13,47% - - -39,10% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,13% 44,67% 35,50% 28,82% 23,83% 20,28% 14,37% 4,50% 1,37% 0,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,74% 129,97% 175,61% 16,99% 1,12% 70,97% 2,93% 2,73% 3,47% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...