Visa allt om SERNEKE Projektutveckling AB
Visa allt om SERNEKE Projektutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 381 378 3 991 3 383 5 756 4 715 1 726 11 0 0
Övrig omsättning 57 34 - 1 107 317 331 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 415 -13 639 -12 -179 -1 981 -2 013 -655 -32 -14 -10
Resultat efter finansnetto 23 593 33 195 1 726 -332 2 527 -1 560 -673 -31 19 322 5 210
Årets resultat 13 068 31 585 1 907 -332 2 527 -1 560 -673 -30 19 322 5 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 212 036 114 859 11 055 16 492 21 600 23 671 14 162 0 0 122
Omsättningstillgångar 16 977 138 185 27 705 10 389 12 535 6 048 2 608 106 24 718 16 384
Tillgångar 229 012 253 044 38 760 26 881 34 135 29 719 16 769 106 24 718 16 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 392 37 324 4 974 3 067 3 369 810 2 339 102 24 632 5 310
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 955 0 765 945 976 1 008 1 039 0 0 0
Långfristiga skulder 65 440 60 214 575 1 048 4 364 5 908 5 831 0 0 10 715
Kortfristiga skulder 82 225 155 506 32 447 21 821 25 426 21 993 7 561 5 86 481
Skulder och eget kapital 229 012 253 044 38 760 26 881 34 135 29 719 16 769 106 24 718 16 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 150 34 11 1 260 1 615 610 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 50 10 1 277 279 105 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 0
Omsättning 438 412 3 991 4 490 6 073 5 046 1 726 11 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 0 8 10 5 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 378 3 991 - 720 472 345 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 221 48 - 193 190 146 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 154 -13 358 2 771 3 438 2 072 -329 -387 -32 -14 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,79% -90,53% 17,97% -41,23% 22,08% 173,17% 15 590,91% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,50% 13,41% 4,55% -0,67% 8,41% -4,42% -3,91% -30,19% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6 309,97% 8 975,93% 44,17% -5,29% 49,86% -27,85% -37,95% -290,91% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,27% 99,52% 98,46% 76,72% 56,99% 43,11% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -17 125,46% -4 582,28% -118,82% -337,92% -223,96% -338,18% -286,96% 918,18% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,00% 14,75% 12,83% 11,41% 9,87% 2,73% 13,95% 96,23% 99,65% 32,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,65% 88,86% 85,39% 47,61% 49,19% 26,70% 33,58% 2 120,00% 28 741,86% 3 406,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...