Visa allt om Kumlins Livsmedel AB
Visa allt om Kumlins Livsmedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 478 15 634 16 990 17 464 16 829 17 301 17 857 15 402 9 160 8 839
Övrig omsättning 10 41 - - - - 141 87 26 15
Rörelseresultat (EBIT) -18 31 -92 195 179 429 315 -32 58 118
Resultat efter finansnetto -23 14 -112 170 172 401 271 -79 33 97
Årets resultat 88 67 4 121 72 182 78 -54 23 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 273 464 633 737 539 631 726 60 62
Omsättningstillgångar 304 1 225 1 076 1 442 1 614 1 292 1 478 1 275 663 761
Tillgångar 308 1 498 1 541 2 076 2 350 1 830 2 109 2 001 722 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 184 134 229 232 282 197 119 173 150
Obeskattade reserver 0 139 224 344 344 295 151 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 173 253 333 417 127 410 692 0 91
Kortfristiga skulder 77 1 001 930 1 170 1 358 1 127 1 350 1 190 524 557
Skulder och eget kapital 308 1 498 1 541 2 076 2 350 1 830 2 109 2 001 722 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 415 339 393 380 275 271 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 403 1 378 1 663 1 270 1 170 1 244 1 287 1 111 779 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 112 428 572 550 575 581 574 422 329 211
Utdelning till aktieägare 131 0 0 0 50 102 65 0 0 0
Omsättning 3 488 15 675 16 990 17 464 16 829 17 301 17 998 15 489 9 186 8 854
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 739 3 127 3 398 3 493 3 366 3 460 3 571 3 080 2 290 2 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 258 364 447 447 417 444 453 380 349 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 194 106 387 316 556 440 41 72 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,75% -7,98% -2,71% 3,77% -2,73% -3,11% 15,94% 68,14% 3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,19% 2,07% -5,97% 9,39% 7,62% 23,50% 14,98% -1,55% 8,17% 14,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,46% 0,20% -0,54% 1,12% 1,06% 2,49% 1,77% -0,20% 0,64% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,44% 22,08% 9,51% 10,59% 11,55% 12,34% 23,44% 22,64% 25,45% 25,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 1,43% 0,86% 1,56% 1,52% 0,95% 0,72% 0,55% 1,52% 2,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,32% 19,52% 20,03% 23,24% 20,66% 27,29% 14,62% 5,95% 26,45% 20,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 394,81% 44,56% 23,01% 45,13% 62,30% 42,77% 49,33% 40,08% 53,05% 39,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...