Visa allt om Air Tool Matic AB
Visa allt om Air Tool Matic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 943 1 166 1 079 1 346 1 699 1 479 1 326 2 212 2 420 2 230
Övrig omsättning 114 - - 24 106 - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -421 -367 -511 -86 44 -90 285 292 25
Resultat efter finansnetto -56 -405 -6 3 051 -128 2 -131 260 246 34
Årets resultat -56 -405 -6 3 051 -128 1 0 134 138 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 910 561 542 350 58 80 116 178 239 190
Omsättningstillgångar 1 012 2 486 3 729 4 180 1 503 1 425 1 366 1 710 1 226 1 137
Tillgångar 2 922 3 048 4 270 4 530 1 561 1 505 1 482 1 887 1 465 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 848 2 904 3 309 3 315 265 393 391 391 257 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 132 61 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 667 1 017 967 920 877 824 759 756
Kortfristiga skulder 74 144 294 198 329 193 214 540 388 445
Skulder och eget kapital 2 922 3 048 4 270 4 530 1 561 1 505 1 482 1 887 1 465 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 225 48 48 48 48 164 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 348 432 432 430 455 209 237 264 163 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 136 136 196 151 81 89 101 167 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 057 1 166 1 079 1 370 1 805 1 479 1 326 2 212 2 427 2 230
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 583 540 673 850 740 663 1 106 1 210 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 297 291 431 336 182 202 221 248 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 -406 -359 -503 -76 105 -29 346 353 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,13% 8,06% -19,84% -20,78% 14,87% 11,54% -40,05% -8,60% 8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,31% -13,29% 0,89% 68,54% -4,87% 3,12% -5,80% 16,80% 21,16% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,95% -34,73% 3,52% 230,68% -4,47% 3,18% -6,49% 14,33% 12,81% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,08% 52,32% 50,79% 53,64% 57,21% 50,91% 44,65% 47,20% 50,95% 54,71%
Rörelsekapital/omsättning 99,47% 200,86% 318,35% 295,84% 69,10% 83,30% 86,88% 52,89% 34,63% 31,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,47% 95,28% 77,49% 73,18% 16,98% 26,11% 26,38% 25,76% 20,54% 9,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 817,57% 1 439,58% 1 099,66% 1 822,22% 264,74% 518,13% 487,85% 238,33% 236,34% 185,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...