Visa allt om Ateljé Arkitekten i Väst AB
Visa allt om Ateljé Arkitekten i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 276 6 157 6 341 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Övrig omsättning 575 610 114 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 463 362 509 35 798 -118 205 606 851
Resultat efter finansnetto 192 474 360 506 38 794 -127 188 600 850
Årets resultat 145 298 476 141 25 435 -27 86 316 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 158 257 300 323 376 80 124 167 134
Omsättningstillgångar 3 659 3 709 2 576 2 648 2 186 3 054 1 722 1 661 2 625 1 548
Tillgångar 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 1 105 1 007 730 714 969 534 561 875 559
Obeskattade reserver 620 620 535 665 510 510 310 410 360 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 231 2 142 1 292 1 553 1 285 1 950 958 814 1 558 914
Skulder och eget kapital 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 444 402 386 381 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 262 3 302 3 200 3 231 2 996 2 328 1 615 1 521 1 676 1 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 456 1 451 1 154 1 596 977 962 769 926 808 455
Utdelning till aktieägare 0 350 200 200 125 0 0 0 400 0
Omsättning 6 851 6 767 6 455 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 11 14 11 7 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 628 616 634 614 377 475 501 456 570 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 483 448 407 262 308 343 298 322 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 563 462 595 134 848 -74 249 654 862
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,93% -2,90% -6,11% 27,84% 1,03% 49,10% -3,76% -20,04% 33,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,20% 12,28% 12,81% 17,33% 1,51% 23,27% -6,55% 11,60% 21,70% 50,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 7,71% 5,72% 7,57% 0,72% 15,26% -3,36% 5,68% 13,30% 24,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,63% 97,24% 94,99% 95,37% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,75% 25,45% 20,25% 16,21% 17,05% 21,11% 21,79% 23,24% 23,41% 18,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,87% 41,08% 50,26% 41,37% 43,44% 39,22% 42,31% 47,97% 40,61% 42,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,28% 159,48% 197,83% 156,60% 151,13% 156,62% 179,75% 204,05% 152,44% 156,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...