Visa allt om AB GOTHIA KAMERAÖVERVAKNING
Visa allt om AB GOTHIA KAMERAÖVERVAKNING

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 523 18 687 27 397 21 814 16 174 13 788 9 185 8 542 11 421 7 300
Övrig omsättning 180 3 - 298 116 111 78 1 - 67
Rörelseresultat (EBIT) -1 981 -1 212 392 551 237 634 1 184 326 958 652
Resultat efter finansnetto -2 023 -1 240 334 477 238 590 1 146 349 955 653
Årets resultat -863 66 248 266 160 424 646 168 691 331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 70 80 64 185 64 40 73 116 133
Omsättningstillgångar 2 811 6 282 8 922 7 009 4 543 5 005 5 752 4 018 3 623 2 797
Tillgångar 2 872 6 352 9 003 7 073 4 728 5 069 5 792 4 091 3 739 2 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 432 1 296 1 230 982 1 071 2 033 1 941 1 295 1 217 526
Obeskattade reserver 0 550 650 650 564 564 564 314 220 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 0 0 0 0 0 180 0 0 12
Kortfristiga skulder 1 780 4 507 7 123 5 441 3 094 2 472 3 108 2 482 2 302 2 147
Skulder och eget kapital 2 872 6 352 9 003 7 073 4 728 5 069 5 792 4 091 3 739 2 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 480 994 788 829 637 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 668 3 358 4 915 4 891 820 771 1 033 992 1 052 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 569 1 737 1 905 1 895 1 033 718 720 623 642 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 0 0 90 0
Omsättning 13 703 18 690 27 397 22 112 16 290 13 899 9 263 8 543 11 421 7 367
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 13 15 7 5 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 690 2 076 2 107 1 454 2 311 2 758 1 312 1 220 1 632 1 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 570 534 472 591 511 366 359 350 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 971 -1 202 402 595 281 660 1 217 359 994 691
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,63% -31,79% 25,59% 34,87% 17,30% 50,11% 7,53% -25,21% 56,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -68,80% -19,02% 4,37% 7,79% 5,27% 12,53% 20,56% 8,80% 25,86% 22,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,61% -6,46% 1,43% 2,53% 1,54% 4,61% 12,97% 4,21% 8,47% 9,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,48% 37,38% 41,45% 43,56% 53,37% 37,26% 57,56% 51,03% 47,08% 45,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,62% 9,50% 6,57% 7,19% 8,96% 18,37% 28,79% 17,98% 11,57% 8,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,04% 27,16% 19,29% 20,66% 31,44% 48,31% 40,69% 37,18% 36,79% 23,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,01% 112,82% 107,44% 101,56% 121,40% 181,63% 151,80% 136,66% 138,62% 117,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...