Visa allt om Rikshem Munken AB
Visa allt om Rikshem Munken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 643 4 014 4 209 4 092 4 047 3 822 3 802 3 678 3 566 3 285
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 1 873 1 105 1 261 1 778 1 305 1 563 1 434 1 596 1 476
Resultat efter finansnetto -853 -503 -731 -464 45 343 259 -210 79 324
Årets resultat 534 -16 -570 -1 249 -14 299 -176 -151 79 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 020 34 804 34 233 37 475 37 951 34 383 34 096 33 991 40 078 39 857
Omsättningstillgångar 22 8 6 88 84 3 591 3 506 10 33 60
Tillgångar 63 042 34 812 34 239 37 563 38 035 37 974 37 603 34 001 40 112 39 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 634 100 102 485 793 807 508 307 458 380
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 15 176 333 274 230 172 6 300 6 301
Långfristiga skulder 38 911 34 128 33 317 36 472 36 472 36 472 36 472 33 174 31 216 32 395
Kortfristiga skulder 5 497 583 806 430 438 421 392 347 2 137 842
Skulder och eget kapital 63 042 34 812 34 239 37 563 38 035 37 974 37 603 34 001 40 112 39 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 643 4 014 4 209 4 092 4 047 3 822 3 802 3 678 3 566 3 285
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 626 2 150 1 381 1 400 1 915 1 440 1 697 1 579 1 778 1 651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,16% -4,63% 2,86% 1,11% 5,89% 0,53% 3,37% 3,14% 8,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,55% 5,38% 3,23% 3,36% 4,67% 3,44% 6,87% 4,22% 3,99% 3,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,20% 46,66% 26,25% 30,82% 43,93% 34,14% 67,91% 38,99% 44,92% 45,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -207,15% -14,32% -19,01% -8,36% -8,75% 82,94% 81,90% -9,16% -59,00% -23,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,56% 0,29% 0,30% 1,29% 2,08% 2,13% 1,35% 0,90% 1,14% 0,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,40% 1,37% 0,74% 20,47% 19,18% 852,97% 894,39% 2,88% 1,54% 7,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...