Visa allt om AB Nordiska Kliniken Stockholm
Visa allt om AB Nordiska Kliniken Stockholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 43 229 34 609 25 450 27 272 26 046 22 776 17 007 8 608 6 625 4 336
Övrig omsättning 438 659 702 344 293 - 12 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 666 3 726 1 294 650 1 704 5 709 3 393 606 388 104
Resultat efter finansnetto 5 661 3 742 1 237 578 1 665 5 721 3 405 608 380 99
Årets resultat 4 394 2 938 957 411 1 211 4 796 1 908 435 253 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 635 3 279 4 198 7 676 8 758 4 779 782 498 633 349
Omsättningstillgångar 16 836 10 408 6 890 3 264 3 284 5 897 3 535 1 058 352 238
Tillgångar 19 471 13 687 11 087 10 940 12 042 10 676 4 317 1 556 985 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 860 4 466 1 618 661 1 651 4 940 2 144 836 401 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 911 2 544 1 723 0 120 159 209
Kortfristiga skulder 10 610 9 221 9 469 8 368 7 848 4 014 1 373 600 425 231
Skulder och eget kapital 19 471 13 687 11 087 10 940 12 042 10 676 4 317 1 556 985 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 490 456 356 278 144 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 696 3 240 2 914 3 076 2 325 1 175 867 490 624 1 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 296 1 080 869 894 691 456 296 212 266 417
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 1 400 0 2 000 600 0 0
Omsättning 43 667 35 268 26 152 27 616 26 339 22 776 17 019 8 609 6 625 4 336
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 10 9 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 323 3 845 3 181 2 727 2 894 3 796 3 401 2 152 1 656 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 491 480 402 397 358 308 262 253 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 630 5 061 2 671 2 017 2 959 6 522 3 695 791 569 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,91% 35,99% -6,68% 4,71% 14,36% 33,92% 97,57% 29,93% 52,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,12% 27,34% 11,82% 6,31% 14,26% 53,73% 78,87% 39,27% 39,70% 18,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,11% 10,81% 5,15% 2,53% 6,59% 25,18% 20,02% 7,10% 5,90% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,45% 43,04% 43,43% 54,75% 53,79% 46,58% 49,14% 47,83% 53,28% 88,01%
Rörelsekapital/omsättning 14,40% 3,43% -10,13% -18,72% -17,52% 8,27% 12,71% 5,32% -1,10% 0,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,50% 32,63% 14,59% 6,04% 13,71% 46,27% 63,32% 53,73% 40,71% 25,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,81% 108,52% 71,86% 37,68% 38,66% 146,91% 257,47% 176,33% 82,82% 103,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...