Visa allt om T. Andrews Associates AB
Visa allt om T. Andrews Associates AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 9 089 5 927 8 928 6 752 4 457 4 966 4 766 4 019 3 350 3 299
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 55 84 57 38 48 69 40 25 33
Resultat efter finansnetto 78 55 84 55 38 47 68 42 30 34
Årets resultat 23 32 55 31 24 31 47 25 17 22
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Omsättningstillgångar 491 974 1 095 1 075 714 617 419 357 479 753
Tillgångar 491 974 1 097 1 076 715 619 421 358 481 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 135 164 134 127 142 211 164 139 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 368 839 933 942 588 476 210 194 342 632
Skulder och eget kapital 491 974 1 097 1 076 715 619 421 358 481 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 6 012 4 097 6 099 4 558 3 000 3 396 3 102 2 517 2 303 2 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 1 853 1 315 1 964 1 418 937 1 063 964 791 721 735
Utdelning till aktieägare 0 35 60 25 24 40 100 0 0 0
Omsättning 9 089 5 927 8 928 6 752 4 457 4 966 4 766 4 019 3 350 3 299
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 4 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 818 1 976 2 232 2 251 2 229 2 483 2 383 2 010 1 675 1 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 573 1 804 2 024 1 992 1 969 2 230 2 033 1 661 1 514 1 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 55 84 57 38 48 69 40 25 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,35% -33,61% 32,23% 51,49% -10,25% 4,20% 18,59% 19,97% 1,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,09% 5,65% 7,66% 5,30% 5,31% 7,75% 16,39% 12,01% 6,44% 4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,87% 0,93% 0,94% 0,84% 0,85% 0,97% 1,45% 1,07% 0,93% 1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,35% 2,28% 1,81% 1,97% 2,83% 2,84% 4,39% 4,06% 4,09% 3,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,05% 13,86% 14,95% 12,45% 17,76% 22,94% 50,12% 45,81% 28,90% 16,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,42% 116,09% 117,36% 114,12% 121,43% 129,62% 199,52% 184,02% 140,06% 119,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...