Visa allt om Linköpings Fogfria Beläggningar AB
Visa allt om Linköpings Fogfria Beläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 180 3 781 4 224 3 382 5 317 4 669 3 819 3 920 4 973 5 276
Övrig omsättning 40 - - - - - 113 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 -243 25 171 481 133 -57 57 268 613
Resultat efter finansnetto 198 -296 -33 122 420 77 -103 15 223 564
Årets resultat 198 -232 20 123 309 52 1 3 112 300
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 0 0 2 4 31 58 75
Omsättningstillgångar 1 119 836 1 259 1 689 1 870 1 613 1 465 1 142 2 032 1 833
Tillgångar 1 129 852 1 279 1 689 1 870 1 615 1 470 1 174 2 091 1 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 52 284 415 592 358 305 305 422 470
Obeskattade reserver 0 0 64 124 170 170 170 278 271 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 233 330 426 240 329 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 529 566 602 724 869 758 994 592 1 398 1 227
Skulder och eget kapital 1 129 852 1 279 1 689 1 870 1 615 1 470 1 174 2 091 1 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 968 940 896 983 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 915 1 139 1 309 938 1 166 232 213 129 242 376
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 413 486 453 365 420 465 513 485 516 530
Utdelning till aktieägare 50 0 0 150 300 75 0 0 120 160
Omsättning 3 220 3 781 4 224 3 382 5 317 4 669 3 932 3 920 4 973 5 276
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 060 756 845 1 127 1 329 1 167 955 980 1 243 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 370 360 443 399 396 420 396 455 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 -238 30 171 483 135 -30 84 295 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,90% -10,49% 24,90% -36,39% 13,88% 22,26% -2,58% -21,17% -5,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,23% -28,40% 2,03% 10,18% 25,83% 8,24% -3,88% 5,79% 13,34% 32,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,89% -6,40% 0,62% 5,09% 9,08% 2,85% -1,49% 1,73% 5,61% 11,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,03% 60,96% 61,60% 65,32% 57,48% 50,65% 59,10% 61,43% 57,93% 63,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,55% 7,14% 15,55% 28,53% 18,83% 18,31% 12,33% 14,03% 12,75% 11,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,14% 6,10% 26,11% 29,98% 38,36% 29,93% 29,27% 43,03% 29,51% 32,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,65% 105,30% 165,61% 193,51% 189,41% 164,38% 122,64% 157,94% 128,54% 133,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...