Visa allt om Leken AB
Visa allt om Leken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 250 1 665 3 162 1 892 752 67 24 86 293 551
Övrig omsättning 265 352 125 240 5 2 - 163 30 110
Rörelseresultat (EBIT) 1 118 -416 447 795 -54 -76 -67 84 -80 267
Resultat efter finansnetto 1 004 -636 308 709 -87 -79 -65 89 -90 264
Årets resultat 157 16 0 280 -71 0 0 70 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 993 1 697 3 097 1 025 517 69 116 161 486 763
Omsättningstillgångar 1 594 2 105 1 429 1 643 1 101 382 363 409 218 179
Tillgångar 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 397 381 381 101 172 172 173 103 100
Obeskattade reserver 802 0 658 351 0 16 96 161 168 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 482 324 366 328 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 749 3 082 3 121 1 609 1 516 263 211 237 433 579
Skulder och eget kapital 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 146 253 152 - - 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 61 35 - - 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 515 2 017 3 287 2 132 757 69 24 249 323 661
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 250 1 665 3 162 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 184 316 220 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 550 267 776 951 30 -29 -22 84 85 297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 215,32% -47,34% 67,12% 151,60% 1 022,39% 179,17% -72,09% -70,65% -46,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,37% -10,94% 9,92% 29,79% -3,34% -16,85% -13,78% 15,79% -11,36% 28,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,30% -24,98% 14,20% 42,02% -7,18% -113,43% -275,00% 104,65% -27,30% 48,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,31% 50,87% 57,31% 64,01% 35,77% 34,33% 79,17% 98,84% 72,35% 78,40%
Rörelsekapital/omsättning -2,95% -58,68% -53,51% 1,80% -55,19% 177,61% 633,33% 200,00% -73,38% -72,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,74% 10,44% 19,13% 23,97% 6,25% 40,75% 50,34% 50,69% 31,81% 30,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,14% 17,33% 15,48% 44,56% 17,28% 15,21% 172,04% 172,57% 50,35% 30,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...