Visa allt om OSM Group AB
Visa allt om OSM Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 3 555 349 35 668 8 263 12 022 12 954 12 030 12 000 12 000 18 084
Rörelseresultat (EBIT) 2 721 295 -553 245 3 409 9 684 3 159 6 933 8 486 10 892
Resultat efter finansnetto 2 724 -236 813 -78 065 42 747 85 411 71 342 40 094 37 161 2 981 -2 348
Årets resultat -26 -237 113 -78 065 42 670 84 499 68 790 40 278 37 113 2 138 -1 713
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 214 710 214 710 215 210 215 225 227 946 226 329 225 969 225 869
Omsättningstillgångar 317 979 308 846 107 927 227 783 165 705 72 972 39 976 68 434 38 408 4 416
Tillgångar 318 079 308 946 322 636 442 493 380 915 288 197 267 922 294 763 264 377 230 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 782 10 808 65 494 143 555 189 974 163 576 144 785 150 018 113 029 113 059
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000
Kortfristiga skulder 307 297 298 138 257 143 298 938 190 941 124 621 123 137 44 745 51 348 17 226
Skulder och eget kapital 318 079 308 946 322 636 442 493 380 915 288 197 267 922 294 763 264 377 230 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 1 861 3 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 393 - 1 470 342 4 271 1 472 5 441 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 130 - 672 2 098 2 421 952 1 680 0 652 1 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 88 874 55 546 44 437 44 0 0
Omsättning 5 372 349 35 668 8 263 12 022 12 954 12 030 12 000 12 000 18 084
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 817 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 - 2 141 2 030 2 287 1 421 3 561 2 203 2 543 4 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 721 295 -553 245 3 409 9 684 3 159 6 933 8 486 10 892
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,86% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 149,92% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 587,89% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,39% 3,50% 20,30% 32,44% 49,87% 56,76% 54,04% 50,89% 42,75% 49,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,48% 103,59% 41,97% 76,20% 86,78% 58,56% 32,46% 152,94% 74,80% 25,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...