Visa allt om Rosersbergs Exploaterings AB
Visa allt om Rosersbergs Exploaterings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 273 33 232 15 124 20 605 30 737 53 858 20 763 4 150 0 0
Övrig omsättning 357 457 158 8 68 405 89 111 10 239 9 183
Rörelseresultat (EBIT) -120 4 322 -1 286 -2 019 2 586 -959 5 564 537 10 131 9 134
Resultat efter finansnetto -1 021 2 414 -3 722 -4 972 769 -2 067 4 451 -489 9 508 8 879
Årets resultat 4 1 410 -673 -2 657 370 221 2 205 30 5 070 4 795
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 350 651 359 972 347 775 289 011 243 690 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Tillgångar 350 701 360 022 347 825 289 061 243 741 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 781 33 854 32 444 32 481 32 448 32 078 31 857 29 652 29 623 24 553
Obeskattade reserver 820 1 600 1 000 3 870 5 270 5 050 7 350 6 100 6 750 4 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 637 56 695 70 591 73 300 51 500 73 500 40 500 0 10 500 25 200
Kortfristiga skulder 286 462 267 873 243 790 179 410 154 522 169 580 95 314 80 908 48 157 17 014
Skulder och eget kapital 350 701 360 022 347 825 289 061 243 741 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 630 33 689 15 282 20 613 30 805 54 263 20 852 4 261 10 239 9 183
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -120 4 322 -1 286 -2 019 2 586 -959 5 564 537 10 131 9 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,12% 119,73% -26,60% -32,96% -42,93% 159,39% 400,31% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,03% 1,20% -0,37% -0,70% 1,07% -0,32% 3,22% 0,77% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,90% 13,01% -8,50% -9,80% 8,49% -1,69% 27,14% 21,76% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,38% 15,40% -1,20% 100,00% 100,00% 0,01% 33,57% 21,54% - -
Rörelsekapital/omsättning 1 023,26% 277,14% 687,55% 531,91% 290,10% 205,41% 383,89% 861,49% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,81% 9,75% 9,55% 12,22% 14,91% 12,78% 21,30% 29,18% 36,29% 38,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,79% 26,31% 29,06% 31,39% 29,23% 46,13% 37,23% 29,63% 44,25% 79,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...