Visa allt om Maxos food AB
Visa allt om Maxos food AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 631 9 738 8 936 7 970 8 836 8 105 11 432 11 597 9 283
Övrig omsättning 223 3 274 49 183 660 108 - 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 712 444 -128 94 146 207 21 529 464
Resultat efter finansnetto 28 703 419 -147 51 29 48 -181 308 358
Årets resultat 124 408 357 -152 35 21 48 -181 308 358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 63 145 220 342 242 600 901 1 261
Omsättningstillgångar 718 1 397 2 648 2 315 2 667 2 439 1 765 1 987 2 101 2 055
Tillgångar 718 1 397 2 711 2 460 2 887 2 781 2 006 2 587 3 002 3 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 662 404 46 438 403 382 334 515 432
Obeskattade reserver 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 59 74 144 560 903 1 277
Kortfristiga skulder 101 555 2 307 2 413 2 389 2 304 1 479 1 693 1 584 1 608
Skulder och eget kapital 718 1 397 2 711 2 460 2 887 2 781 2 006 2 587 3 002 3 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 335 235 278 310 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 829 1 567 1 864 1 201 1 261 915 1 116 1 454 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 336 621 646 441 527 275 481 628 369
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 223 3 905 9 787 9 119 8 630 8 944 8 105 11 487 11 597 9 283
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 6 7 6 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 210 1 623 1 277 1 328 1 473 1 351 2 286 1 933 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 91 389 380 359 276 355 241 396 413 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 718 486 -34 216 277 566 431 903 847
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -93,52% 8,97% 12,12% -9,80% 9,02% -29,10% -1,42% 24,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 51,04% 16,41% -5,04% 3,29% 5,25% 11,17% 1,16% 17,65% 14,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 113,00% 4,57% -1,39% 1,19% 1,65% 2,76% 0,26% 4,57% 5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -90,97% 61,20% 61,35% 58,21% 63,80% 64,85% 60,06% 60,80% 62,14%
Rörelsekapital/omsättning - 133,44% 3,50% -1,10% 3,49% 1,53% 3,53% 2,57% 4,46% 4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,28% 57,44% 14,90% 1,87% 15,17% 14,49% 19,04% 12,91% 17,16% 13,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 710,89% 251,71% 73,21% 55,57% 71,66% 54,38% 64,57% 66,04% 73,86% 70,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...