Visa allt om Ninas Galleri Gåvor & Interiör AB
Visa allt om Ninas Galleri Gåvor & Interiör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 748 5 264 5 141 5 635 5 313 5 303 4 718 4 078 4 464 4 093
Övrig omsättning - 80 - - 44 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -266 478 144 177 219 347 273 303 353 585
Resultat efter finansnetto -262 455 86 97 118 354 206 200 304 503
Årets resultat -547 277 137 106 97 195 134 127 152 292
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 61 33 59 87 117 116 154 212 245
Omsättningstillgångar 2 502 2 241 2 685 2 209 2 197 2 150 1 905 1 901 1 944 1 647
Tillgångar 2 542 2 303 2 718 2 269 2 284 2 267 2 021 2 055 2 156 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 1 040 1 195 1 059 953 856 661 527 400 343
Obeskattade reserver 268 277 174 267 317 338 256 256 237 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 142 398 663
Kortfristiga skulder 1 780 986 1 349 943 1 014 1 073 1 104 1 130 1 121 739
Skulder och eget kapital 2 542 2 303 2 718 2 269 2 284 2 267 2 021 2 055 2 156 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 460 435 452 406 433 328 375 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 887 986 646 642 650 564 393 347 340 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 988 157 405 521 389 370 338 330 311 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 748 5 344 5 141 5 635 5 357 5 303 4 718 4 078 4 464 4 093
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 187 1 316 1 028 1 409 1 328 1 326 1 180 1 020 1 116 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 232 323 404 384 338 294 253 257 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -245 503 170 205 248 373 311 353 401 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,80% 2,39% -8,77% 6,06% 0,19% 12,40% 15,69% -8,65% 9,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,31% 21,75% 5,30% 7,80% 9,59% 16,98% 13,51% 14,79% 16,56% 30,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,52% 9,52% 2,80% 3,14% 4,12% 7,26% 5,79% 7,45% 8,00% 14,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,75% 47,40% 54,62% 51,98% 51,61% 47,80% 47,48% 50,17% 46,44% 47,23%
Rörelsekapital/omsättning 15,21% 23,84% 25,99% 22,47% 22,27% 20,31% 16,98% 18,91% 18,44% 22,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,62% 54,54% 48,96% 55,35% 51,95% 48,75% 42,04% 34,61% 26,47% 23,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,09% 50,20% 51,59% 47,93% 43,29% 18,73% 19,57% 22,83% 21,14% 19,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...