Visa allt om LR Revision Närrev AB
Visa allt om LR Revision Närrev AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 832 4 788 5 148 6 180 6 153 6 078 10 279 9 020 7 830 6 816
Övrig omsättning 5 6 - 47 - 8 1 3 18 1
Rörelseresultat (EBIT) -269 -51 -216 612 476 509 1 458 1 121 993 675
Resultat efter finansnetto -275 -35 -241 651 514 531 1 542 1 174 1 008 684
Årets resultat 141 141 2 445 252 313 477 612 529 368
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 25 40 56 151 89 275 272 238 136
Omsättningstillgångar 3 487 3 865 3 986 4 424 5 089 4 876 7 299 4 997 3 911 2 971
Tillgångar 3 508 3 889 4 026 4 479 5 240 4 965 7 573 5 269 4 148 3 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 1 126 984 982 2 274 2 058 2 606 2 129 1 517 988
Obeskattade reserver 621 1 095 1 321 1 579 1 545 1 393 1 301 738 432 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 440 240 240 600 0 0 776 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 580 1 429 1 480 1 318 1 421 1 514 2 890 2 402 2 199 1 949
Skulder och eget kapital 3 508 3 889 4 026 4 479 5 240 4 965 7 573 5 269 4 148 3 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 1 216 1 533 1 441 1 369 1 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 222
Löner till övriga anställda 2 344 2 269 2 344 2 570 2 361 839 1 777 1 768 1 485 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 020 965 1 014 1 064 1 130 1 096 1 605 1 729 1 602 1 471
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 837 4 794 5 148 6 227 6 153 6 086 10 280 9 023 7 848 6 817
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 798 858 1 030 1 026 1 216 1 142 1 128 979 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 569 597 638 599 682 695 693 607 739
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -266 -35 -200 640 512 552 1 555 1 225 1 087 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% -6,99% -16,70% 0,44% 1,23% -40,87% 13,96% 15,20% 14,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,50% -0,57% -4,89% 14,62% 9,89% 10,72% 20,39% 22,32% 24,54% 22,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,44% -0,46% -3,83% 10,60% 8,42% 8,75% 15,02% 13,04% 13,00% 10,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,47% 50,88% 48,68% 50,26% 59,61% 55,31% 42,89% 28,77% 21,86% 14,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,52% 50,92% 48,62% 47,91% 65,13% 62,13% 46,78% 50,49% 44,07% 35,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,70% 270,47% 269,32% 335,66% 358,13% 322,06% 252,56% 208,03% 177,85% 152,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...