Visa allt om Lind IT Services i Stockholm AB
Visa allt om Lind IT Services i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 617 3 435 7 827 15 784 44 152 48 504 28 759 18 547 16 908 13 396
Övrig omsättning - 10 - - 108 182 88 252 498 67
Rörelseresultat (EBIT) 54 53 -303 -814 -941 -613 -460 -800 47 183
Resultat efter finansnetto 49 34 -307 -783 -926 -606 -458 -814 47 183
Årets resultat 49 34 -307 -783 -31 -31 33 25 33 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 28 45 39 72 52 72 106 77 54
Omsättningstillgångar 143 361 944 1 246 8 692 12 195 5 142 1 282 1 991 1 143
Tillgångar 171 390 989 1 284 8 765 12 248 5 214 1 388 2 068 1 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -243 -292 -426 -545 238 270 300 267 242 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 414 681 1 415 1 829 8 527 11 978 4 913 1 121 1 826 989
Skulder och eget kapital 171 390 989 1 284 8 765 12 248 5 214 1 388 2 068 1 198
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 794 583 600 558 811 565 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 441 1 047 2 074 1 994 3 365 2 687 1 553 819 621 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 154 378 916 1 165 1 609 1 416 1 100 670 453 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 617 3 445 7 827 15 784 44 260 48 686 28 847 18 799 17 406 13 463
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 6 7 10 8 5 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 539 1 145 1 305 2 255 4 415 6 063 5 752 6 182 5 636 6 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 481 503 580 563 616 685 713 550 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 70 -272 -768 -892 -582 -430 -768 72 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,93% -56,11% -50,41% -64,25% -8,97% 68,66% 55,06% 9,69% 26,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,58% 13,85% -30,33% -59,19% -10,53% -4,93% -8,78% -57,64% 2,27% 15,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,34% 1,57% -3,83% -4,82% -2,09% -1,25% -1,59% -4,31% 0,28% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,93% 71,18% 56,27% 28,37% 13,70% 10,38% 12,73% 10,23% 12,15% 12,03%
Rörelsekapital/omsättning -16,76% -9,32% -6,02% -3,69% 0,37% 0,45% 0,80% 0,87% 0,98% 1,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -142,11% -74,87% -43,07% -42,45% 2,72% 2,20% 5,75% 19,24% 11,70% 17,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,78% 48,90% 64,73% 68,12% 101,28% 101,07% 98,60% 107,76% 106,63% 115,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...