Visa allt om Andreas Lindé AB
Visa allt om Andreas Lindé AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 905 1 721 1 733 1 548 1 483 1 713 1 473 1 601 1 411 1 487
Övrig omsättning - - - - - - - - 108 70
Rörelseresultat (EBIT) 449 297 125 377 372 484 415 306 290 250
Resultat efter finansnetto 516 478 212 420 386 490 422 345 326 278
Årets resultat 400 369 245 228 280 359 309 246 234 370
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 19 28 37 1 5 10 14
Omsättningstillgångar 2 284 1 888 1 902 1 835 1 655 1 606 1 446 1 505 1 203 1 651
Tillgångar 2 284 1 888 1 911 1 854 1 683 1 644 1 447 1 510 1 212 1 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 593 1 492 1 523 1 428 1 340 1 240 1 091 1 162 917 983
Obeskattade reserver 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 690 395 388 319 343 403 356 348 296 682
Skulder och eget kapital 2 284 1 888 1 911 1 854 1 683 1 644 1 447 1 510 1 212 1 665
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 561 550 540 639 565 498 430 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 770 747 365 62 42 0 71 294 274 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 272 265 475 350 300 367 301 330 296 328
Utdelning till aktieägare 400 300 400 150 140 180 210 380 0 300
Omsättning 1 905 1 721 1 733 1 548 1 483 1 713 1 473 1 601 1 519 1 557
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 953 861 867 1 548 1 483 1 713 737 801 706 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 576 714 970 892 1 022 475 568 504 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 449 306 134 386 381 494 419 310 294 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,69% -0,69% 11,95% 4,38% -13,43% 16,29% -8,00% 13,47% -5,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,59% 25,32% 11,15% 22,60% 22,94% 29,74% 29,30% 22,78% 26,90% 16,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,09% 27,77% 12,29% 27,07% 26,03% 28,55% 28,78% 21,49% 23,10% 18,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,67% 86,75% 87,36% 97,93% 88,47% 70,23% 74,00% 72,27% 64,28% 65,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,75% 79,03% 79,70% 81,28% 79,62% 75,43% 75,40% 76,95% 75,66% 59,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,01% 477,97% 490,21% 575,24% 482,51% 398,51% 406,18% 432,47% 406,42% 242,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...