Visa allt om Bladängens Bygg & Service AB
Visa allt om Bladängens Bygg & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 667 12 553 6 080 6 829 5 532 6 226 5 706 14 229 7 342 3 925
Övrig omsättning 95 197 -92 183 -306 419 -170 95 56 178
Rörelseresultat (EBIT) 407 655 398 379 87 323 299 1 575 377 219
Resultat efter finansnetto 390 642 378 377 86 320 305 1 602 375 208
Årets resultat 288 529 310 256 171 318 243 851 254 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 740 693 495 626 655 807 379 457 270 266
Omsättningstillgångar 2 749 4 818 3 089 2 184 1 586 2 738 2 437 2 635 1 591 2 125
Tillgångar 3 489 5 511 3 585 2 810 2 241 3 545 2 816 3 092 1 861 2 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 637 1 100 1 071 1 060 904 1 108 1 090 1 347 496 242
Obeskattade reserver 310 296 337 358 333 483 600 631 212 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 34 288 163
Kortfristiga skulder 2 541 4 115 2 177 1 391 1 004 1 954 1 126 1 080 865 1 793
Skulder och eget kapital 3 489 5 511 3 585 2 810 2 241 3 545 2 816 3 092 1 861 2 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 521 558 579 554 454 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 329 2 766 1 674 1 518 938 875 971 1 654 939 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 154 866 572 537 520 544 583 835 514 352
Utdelning till aktieägare 0 750 500 300 100 375 300 500 0 0
Omsättning 12 762 12 750 5 988 7 012 5 226 6 645 5 536 14 324 7 398 4 103
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 5 5 5 5 5 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 583 1 569 1 216 1 366 1 106 1 245 1 141 2 033 1 468 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 459 451 413 396 400 430 441 400 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 578 843 553 567 289 513 447 1 719 460 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,91% 106,46% -10,97% 23,45% -11,15% 9,11% -59,90% 93,80% 87,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,67% 11,94% 11,30% 13,67% 4,19% 9,17% 10,87% 52,23% 21,12% 9,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,21% 5,24% 6,66% 5,62% 1,70% 5,22% 5,36% 11,35% 5,35% 5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,20% 63,26% 67,99% 63,95% 68,04% 69,32% 75,73% 60,22% 39,44% 68,79%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% 5,60% 15,00% 11,61% 10,52% 12,59% 22,98% 10,93% 9,89% 8,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,19% 24,15% 37,21% 47,11% 51,29% 41,30% 54,41% 58,26% 34,85% 15,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,11% 105,32% 141,89% 154,42% 155,28% 119,75% 213,41% 218,89% 182,77% 74,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...