Visa allt om Inges Skogstjänst AB
Visa allt om Inges Skogstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 185 1 160 1 233 1 250 1 198 1 131 1 164 1 213 1 044 905
Övrig omsättning - - - - - 130 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 112 23 14 27 -51 16 -65 205 66 -100
Resultat efter finansnetto 107 14 0 24 -70 -11 -97 209 62 -107
Årets resultat 84 14 0 24 -70 70 16 42 56 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 356 307 383 458 612 810 1 041 1 243 257 351
Omsättningstillgångar 354 474 437 512 487 622 520 791 420 367
Tillgångar 710 781 820 970 1 099 1 432 1 561 2 034 677 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 447 432 432 408 478 408 492 450 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 108 228 78 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 15 194 373 552 716 0 0
Kortfristiga skulder 179 335 387 523 496 581 493 598 149 227
Skulder och eget kapital 710 781 820 970 1 099 1 432 1 561 2 034 677 718
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 422 0 - 387 382 340 341 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 450 421 0 389 407 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 165 157 157 154 158 156 158 130 134 137
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 1 185 1 160 1 233 1 250 1 198 1 261 1 164 1 213 1 044 906
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 185 1 160 1 233 1 250 1 198 1 131 1 164 1 213 1 044 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 583 585 542 565 543 540 469 475 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 99 90 211 132 216 137 314 161 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% -5,92% -1,36% 4,34% 5,92% -2,84% -4,04% 16,19% 15,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,77% 2,94% 1,71% 2,89% -4,46% 1,19% -4,16% 10,32% 9,75% -13,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,45% 1,98% 1,14% 2,24% -4,09% 1,50% -5,58% 17,31% 6,32% -11,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,77% 11,98% 4,06% -0,88% -0,75% 3,63% 2,32% 15,91% 25,96% 15,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,79% 57,23% 52,68% 44,54% 37,12% 33,38% 31,24% 32,26% 74,77% 64,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,77% 141,49% 112,92% 97,90% 98,19% 107,06% 105,48% 132,27% 281,88% 161,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...