Visa allt om 1965 Stockholm AB
Visa allt om 1965 Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 010 980 941 963 717 489 1 097 945 925 921
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 69 62 6 76 48 153 41 -14 44
Resultat efter finansnetto 81 90 65 5 85 48 153 42 6 41
Årets resultat 58 62 72 -7 22 30 75 23 -5 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 251 251 330 358 365 427 434 445 423 14
Omsättningstillgångar 142 166 108 62 292 161 196 130 243 710
Tillgångar 393 416 438 419 656 589 630 574 666 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 207 195 123 219 288 348 363 430 525
Obeskattade reserver 35 35 35 78 78 43 43 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 87 123 140 138 96 24 22 30 35
Kortfristiga skulder 55 88 86 78 221 163 215 190 206 165
Skulder och eget kapital 393 416 438 419 656 589 630 574 666 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 393 - 397 0 - 70 391 355 363 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 393 0 375 213 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 244 244 125 275 160 179 158 271 270 255
Utdelning till aktieägare 50 50 50 0 90 90 90 90 90 90
Omsättning 1 010 980 941 963 717 489 1 097 945 925 921
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 010 980 - 482 359 245 1 097 945 925 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 720 - 333 223 132 689 639 646 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 69 62 13 83 55 164 52 -8 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,06% 4,14% -2,28% 34,31% 46,63% -55,42% 16,08% 2,16% 0,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,61% 21,63% 14,84% 1,43% 12,96% 8,15% 24,29% 7,32% 0,90% 6,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,02% 9,18% 6,91% 0,62% 11,85% 9,82% 13,95% 4,44% 0,65% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,57% 99,27% 99,30% 98,36% 100,00% 98,62% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 7,96% 2,34% -1,66% 9,90% -0,41% -1,73% -6,35% 4,00% 59,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,65% 56,32% 50,75% 43,08% 42,15% 54,28% 60,27% 63,24% 64,56% 72,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,18% 188,64% 125,58% 79,49% 132,13% 98,77% 91,16% 68,42% 117,96% 430,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...