Visa allt om Änge Åkeri AB
Visa allt om Änge Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 460 3 422 2 805 4 973 6 202 3 981 2 456 2 880 2 312 1 503
Övrig omsättning 19 367 35 32 194 - 245 400 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 92 170 -25 446 1 016 438 475 808 502 309
Resultat efter finansnetto 57 130 -59 368 911 389 445 740 454 278
Årets resultat 143 122 54 289 357 281 317 33 174 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 539 3 246 2 261 2 534 4 399 3 744 2 109 1 963 1 258 1 235
Omsättningstillgångar 2 060 2 434 1 945 1 965 2 097 1 665 1 242 925 714 674
Tillgångar 4 598 5 680 4 206 4 499 6 496 5 409 3 350 2 888 1 972 1 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 967 1 823 1 701 1 647 1 358 1 001 720 402 369 195
Obeskattade reserver 1 208 1 338 1 368 1 499 1 530 1 115 1 115 1 101 421 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 203 1 703 597 882 2 530 2 203 860 781 631 872
Kortfristiga skulder 221 815 540 471 1 078 1 090 655 604 550 629
Skulder och eget kapital 4 598 5 680 4 206 4 499 6 496 5 409 3 350 2 888 1 972 1 909
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 240 210 230 251 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 667 701 447 867 810 266 123 127 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 382 363 282 361 222 169 87 164 129 63
Utdelning till aktieägare 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 479 3 789 2 840 5 005 6 396 3 981 2 701 3 280 2 312 1 543
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 730 1 711 1 403 1 658 2 067 1 991 2 456 2 880 2 312 1 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 559 404 458 400 396 541 602 438 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 799 757 435 926 1 692 1 153 984 1 164 754 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,11% 22,00% -43,60% -19,82% 55,79% 62,09% -14,72% 24,57% 53,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,02% 3,03% -0,45% 10,14% 15,73% 8,13% 14,42% 28,32% 26,06% 16,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 5,03% -0,68% 9,17% 16,48% 11,05% 19,67% 28,40% 22,23% 20,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,38% 100,00% 100,00% 52,36% 48,76% 54,11% 56,39% 100,00% 56,40% 52,56%
Rörelsekapital/omsättning 53,15% 47,31% 50,09% 30,04% 16,43% 14,44% 23,90% 11,15% 7,09% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,27% 50,47% 65,81% 61,16% 38,26% 33,70% 46,02% 41,37% 34,08% 18,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 932,13% 298,65% 360,19% 417,20% 194,53% 152,75% 189,62% 153,15% 129,82% 107,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...