Visa allt om Närke Kulturbryggeri AB
Visa allt om Närke Kulturbryggeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 692 2 445 2 196 1 493 1 331 1 498 1 093 908 690 616
Övrig omsättning 33 1 - 114 114 18 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -88 -319 91 11 91 -125 -88 -63 96 46
Resultat efter finansnetto -148 -402 51 -30 51 -166 -98 -61 97 47
Årets resultat -148 -402 45 -30 51 -166 -98 -61 97 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 611 1 440 974 492 318 241 103 95 95 123
Omsättningstillgångar 1 170 777 1 251 842 572 598 849 459 258 228
Tillgångar 2 782 2 217 2 225 1 334 889 839 953 554 352 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 364 411 813 768 256 52 52 133 195 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 704 913 717 206 334 377 483 0 0 0
Kortfristiga skulder 714 893 695 360 299 410 418 421 158 254
Skulder och eget kapital 2 782 2 217 2 225 1 334 889 839 953 554 352 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 344 275 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 898 1 083 837 762 518 255 232 422 273 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 346 423 311 277 188 230 201 153 100 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 725 2 446 2 196 1 607 1 445 1 516 1 095 908 690 616
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 5 3 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 538 408 366 299 444 499 547 454 690 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 238 165 186 240 281 350 290 207 50
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 -241 131 40 117 -87 -50 -25 138 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,10% 11,34% 47,09% 12,17% -11,15% 37,05% 20,37% 31,59% 12,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,16% -14,39% 4,09% 1,05% 10,24% -14,78% -9,23% -11,01% 27,56% 13,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,27% -13,05% 4,14% 0,94% 6,84% -8,28% -8,05% -6,72% 14,06% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,41% 88,79% 86,66% 93,90% 93,39% 87,72% 90,58% 96,59% 87,10% 90,75%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% -4,74% 25,32% 32,28% 20,51% 12,55% 39,43% 4,19% 14,49% -4,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,03% 18,54% 36,54% 57,57% 28,80% 6,20% 5,46% 24,01% 55,40% 27,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,90% 33,03% 120,72% 134,44% 108,36% 91,95% 153,83% 67,70% 150,63% 87,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...