Visa allt om Vestbygård AB
Visa allt om Vestbygård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 101 107 99 130 96 99 100 95 88 110
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -479 -661 -601 -552 -256 -1 156 -762 -694 -1 141 -452
Resultat efter finansnetto 332 -286 -159 34 569 779 -180 76 342 204
Årets resultat 320 -286 131 24 315 445 -45 1 184 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 696 852 1 112 1 396 1 692 590 868 811 303
Omsättningstillgångar 302 366 435 339 155 118 159 133 338 125
Tillgångar 1 298 1 062 1 287 1 451 1 551 1 810 748 1 001 1 148 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 508 794 663 639 524 79 124 323 239
Obeskattade reserver 0 0 0 327 327 185 0 135 136 51
Avsättningar (tkr) 190 190 190 190 190 190 190 190 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 280 364 303 271 395 911 479 552 689 137
Skulder och eget kapital 1 298 1 062 1 287 1 451 1 551 1 810 748 1 001 1 148 428
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 213 948 615 411 676 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 399 562 530 530 0 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 169 190 157 138 63 233 176 286 443 91
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 200 0 0 200 100
Omsättning 101 107 99 130 96 99 100 95 88 110
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 51 54 50 65 48 50 50 48 44 55
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 284 376 344 334 163 617 422 376 588 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -479 -661 -601 -550 -254 -1 154 -760 -690 -1 138 -449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,61% 8,08% -23,85% 35,42% -3,03% -1,00% 5,26% 7,95% -20,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,65% -26,93% -12,12% 2,48% 36,75% 43,04% -23,80% 7,89% 29,88% 48,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 329,70% -267,29% -157,58% 27,69% 593,75% 786,87% -178,00% 83,16% 389,77% 187,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,78% 1,87% 133,33% 52,31% -250,00% -801,01% -320,00% -441,05% -398,86% -10,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,71% 47,83% 61,69% 62,30% 56,74% 36,48% 10,56% 22,10% 36,67% 64,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,86% 100,55% 143,56% 125,09% 39,24% 12,95% 33,19% 24,09% 49,06% 91,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...