Visa allt om Thomas Ödén AB
Visa allt om Thomas Ödén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 270 1 262 1 919 1 215 1 476 1 064 1 373 1 153 1 575 1 806
Övrig omsättning - - - - - - 51 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 179 112 68 295 74 188 115 230 303
Resultat efter finansnetto 161 162 101 57 282 68 181 117 228 298
Årets resultat 125 125 123 97 206 52 135 78 121 162
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 141 191 71 133 190 259 18 32 73
Omsättningstillgångar 1 145 989 1 271 1 109 1 150 955 997 932 1 249 1 050
Tillgångar 1 243 1 130 1 462 1 180 1 283 1 146 1 256 950 1 280 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 474 449 426 429 274 347 313 335 404
Obeskattade reserver 47 47 47 104 178 178 178 178 178 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 697 609 966 650 676 694 731 460 767 598
Skulder och eget kapital 1 243 1 130 1 462 1 180 1 283 1 146 1 256 950 1 280 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 400 525 425 360 325 329 300 319 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 475 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 191 138 238 182 144 132 139 109 123 120
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 50 125 100 100 190
Omsättning 1 270 1 262 1 919 1 215 1 476 1 064 1 424 1 153 1 575 1 806
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 262 - - 1 476 1 064 1 373 1 153 1 575 1 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 538 - - 504 457 468 409 442 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 229 228 130 352 156 277 129 285 334
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,63% -34,24% 57,94% -17,68% 38,72% -22,51% 19,08% -26,79% -12,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,00% 15,84% 7,66% 5,85% 23,07% 6,54% 15,13% 12,74% 18,12% 26,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,70% 14,18% 5,84% 5,68% 20,05% 7,05% 13,84% 10,49% 14,73% 16,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,63% 73,14% 61,91% 100,00% 100,00% 69,74% 59,50% 60,19% 54,79% 49,94%
Rörelsekapital/omsättning 35,28% 30,11% 15,89% 37,78% 32,11% 24,53% 19,37% 40,94% 30,60% 25,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,09% 45,19% 33,22% 42,60% 43,66% 35,36% 38,07% 46,44% 36,18% 43,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,98% 158,95% 129,40% 164,62% 164,64% 129,54% 130,37% 186,09% 158,02% 172,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...