Visa allt om ICW - Consultant AB
Visa allt om ICW - Consultant AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 20 549 31 571 20 513 22 174 24 017 21 213 30 026 46 473 48 338 28 339
Övrig omsättning - - - 80 478 240 130 148 86 260
Rörelseresultat (EBIT) 261 477 340 -1 564 2 212 418 -1 070 3 733 2 498 3 142
Resultat efter finansnetto 260 483 337 -1 318 2 201 1 010 -1 025 3 696 2 442 3 134
Årets resultat 177 1 390 177 -527 1 617 719 103 1 933 1 232 1 615
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 208 6 59 1 926 1 948 4 103 4 443 990 595
Omsättningstillgångar 6 230 5 287 6 324 4 888 9 110 7 757 5 456 15 156 15 554 9 487
Tillgångar 6 314 5 495 6 330 4 947 11 036 9 705 9 559 19 599 16 543 10 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 040 2 183 794 616 4 896 3 427 2 707 6 204 4 272 3 040
Obeskattade reserver 84 84 1 326 1 242 1 873 1 891 1 898 3 125 2 184 1 521
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 750 0 0
Kortfristiga skulder 4 190 3 228 4 210 3 088 4 267 4 387 4 954 7 520 10 088 5 521
Skulder och eget kapital 6 314 5 495 6 330 4 947 11 036 9 705 9 559 19 599 16 543 10 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 454 481 919 846 696 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 547 10 136 7 131 9 751 7 931 7 758 11 720 15 857 14 847 6 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 947 3 957 2 614 3 763 3 218 3 376 5 428 8 086 6 620 2 658
Utdelning till aktieägare 960 320 0 0 4 200 0 0 3 600 0 0
Omsättning 20 549 31 571 20 513 22 254 24 495 21 453 30 156 46 621 48 424 28 599
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 16 18 18 21 32 38 32 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 581 2 429 1 282 1 232 1 334 1 010 938 1 223 1 511 1 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 838 1 117 623 800 670 575 639 718 776 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 477 341 -1 560 2 247 481 -951 3 851 2 581 3 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,91% 53,91% -7,49% -7,67% 13,22% -29,35% -35,39% -3,86% 70,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,15% 8,83% 5,51% -26,06% 20,07% 10,76% -10,05% 19,34% 15,18% 31,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,28% 1,54% 1,70% -5,81% 9,22% 4,92% -3,20% 8,16% 5,20% 11,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 6,52% 10,31% 8,12% 20,16% 15,89% 1,67% 16,43% 11,31% 13,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,35% 40,92% 27,98% 30,96% 56,87% 49,67% 42,61% 43,13% 35,33% 41,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,69% 163,79% 150,21% 158,29% 213,50% 176,82% 110,13% 201,54% 154,18% 171,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...