Visa allt om FRS i Gävle Aktiebolag
Visa allt om FRS i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 612 636 645 667 657 689 678 657 800 796
Övrig omsättning - - - - - - 144 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 240 162 154 229 227 257 342 145 291 233
Resultat efter finansnetto 194 111 97 176 163 198 288 1 032 184 116
Årets resultat 162 76 55 114 114 141 180 996 133 70
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 640 1 739 1 836 1 935 2 033 2 054 2 136 2 250 2 240 2 345
Omsättningstillgångar 561 480 448 566 628 730 702 1 210 322 354
Tillgångar 2 201 2 218 2 285 2 501 2 662 2 783 2 838 3 460 2 562 2 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 683 676 755 1 000 1 166 1 249 1 307 1 325 509 436
Obeskattade reserver 297 311 298 273 253 246 241 199 181 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 109 1 109 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 702 1 702 1 774
Kortfristiga skulder 112 121 97 94 108 153 156 234 170 306
Skulder och eget kapital 2 201 2 218 2 285 2 501 2 662 2 783 2 838 3 460 2 562 2 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 28 80 91 87 87 72 61 55 122 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 37 35 27 27 23 19 18 38 33
Utdelning till aktieägare 155 155 155 300 280 198 198 198 180 60
Omsättning 612 636 645 667 657 689 822 657 800 796
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 612 636 645 667 657 689 678 657 800 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 46 119 128 118 118 100 87 79 168 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 260 252 327 325 340 425 238 396 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,77% -1,40% -3,30% 1,52% -4,64% 1,62% 3,20% -17,88% 0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 7,35% 6,87% 9,44% 8,60% 9,23% 12,05% 31,97% 11,48% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,22% 25,63% 24,34% 35,38% 34,86% 37,30% 50,44% 168,34% 36,75% 29,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,37% 56,45% 54,42% 70,76% 79,15% 83,74% 80,53% 148,55% 19,00% 6,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 41,41% 43,21% 48,03% 50,81% 51,39% 52,31% 42,44% 24,95% 21,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 500,89% 396,69% 461,86% 602,13% 581,48% 477,12% 450,00% 517,09% 189,41% 115,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...