Visa allt om Osby Auto-Kemi Aktiebolag
Visa allt om Osby Auto-Kemi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 155 9 084 8 971 8 655 7 968 7 844 6 799 7 143 6 621 6 413
Övrig omsättning 522 489 511 362 232 206 78 78 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 242 285 259 308 203 188 29 155 31 321
Resultat efter finansnetto 226 261 237 287 177 149 -5 137 19 305
Årets resultat 172 169 177 158 127 103 8 82 36 226
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 87 63 100 166 256 372 235 97 95
Omsättningstillgångar 3 360 3 056 3 049 2 709 2 287 2 070 2 049 2 213 1 999 1 959
Tillgångar 3 416 3 143 3 112 2 809 2 453 2 326 2 421 2 447 2 096 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 386 1 215 1 046 869 711 584 481 473 391 456
Obeskattade reserver 110 110 70 70 0 0 0 19 0 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 357 453 418 474 468 508 540 572 418 419
Kortfristiga skulder 1 563 1 366 1 578 1 396 1 274 1 235 1 400 1 384 1 286 1 142
Skulder och eget kapital 3 416 3 143 3 112 2 809 2 453 2 326 2 421 2 447 2 096 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 288 360 326 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 446 1 521 1 570 1 357 1 371 932 1 047 1 064 1 052 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 633 569 579 538 576 531 569 571 557 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Omsättning 8 677 9 573 9 482 9 017 8 200 8 050 6 877 7 221 6 649 6 413
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 631 1 817 1 794 1 731 1 594 1 569 1 133 1 429 1 324 1 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 434 445 394 379 341 298 373 363 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 316 332 416 316 304 155 229 96 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,23% 1,26% 3,65% 8,62% 1,58% 15,37% -4,82% 7,88% 3,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,08% 9,10% 8,45% 11,11% 8,40% 8,08% 1,20% 6,95% 2,00% 15,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,97% 3,15% 2,93% 3,60% 2,59% 2,40% 0,43% 2,38% 0,63% 5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,87% 37,26% 39,75% 41,25% 42,04% 40,50% 40,42% 42,57% 42,79% 38,31%
Rörelsekapital/omsättning 22,04% 18,60% 16,40% 15,17% 12,71% 10,65% 9,55% 11,61% 10,77% 12,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,09% 41,39% 35,37% 32,77% 28,98% 25,11% 19,87% 19,89% 18,65% 23,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,32% 151,83% 114,39% 114,90% 100,31% 88,42% 87,07% 99,28% 101,48% 123,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...