Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB
Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032 1 161
Övrig omsättning 9 1 47 3 3 2 12 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 195 287 132 126 298 -5 312 100 110
Resultat efter finansnetto 135 205 295 151 129 298 7 315 101 109
Årets resultat 103 181 181 84 80 210 13 165 56 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 734 306 315 315 325 338 248 163 150
Omsättningstillgångar 202 482 837 655 577 659 606 568 414 475
Tillgångar 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 780 778 696 575 491 511 351 414 298 292
Obeskattade reserver 263 263 293 233 198 180 170 184 104 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 175 153 162 203 293 422 219 175 250
Skulder och eget kapital 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 321 0 - 0 310 281 341 415 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 312 0 312 306 360 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 155 158 158 165 183 169 159 187 195 202
Utdelning till aktieägare 150 100 100 60 0 100 50 75 50 50
Omsättning 847 906 974 813 912 1 026 689 1 171 1 032 1 161
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 503 490 487 567 499 460 552 635 743
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 195 288 134 135 311 9 327 127 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,40% -2,37% 14,44% -10,89% -11,23% 51,26% -40,46% 10,17% -11,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,27% 16,86% 25,81% 15,57% 14,46% 30,32% 0,74% 38,60% 17,50% 17,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,11% 22,65% 31,82% 18,64% 14,19% 29,10% 1,03% 27,70% 9,79% 9,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,27% 95,69% 95,79% 95,56% 97,14% 100,00% 89,66% 100,00% 94,48% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,73% 33,92% 73,79% 60,86% 41,14% 35,74% 27,18% 30,69% 23,16% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,23% 80,85% 80,89% 76,98% 71,40% 65,48% 50,51% 66,97% 64,62% 56,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,17% 275,43% 547,06% 404,32% 284,24% 224,91% 143,60% 259,36% 236,57% 190,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...