Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB
Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 725 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032
Övrig omsättning - 9 1 47 3 3 2 12 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 159 131 195 287 132 126 298 -5 312 100
Resultat efter finansnetto 166 135 205 295 151 129 298 7 315 101
Årets resultat 143 103 181 181 84 80 210 13 165 56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 819 996 734 306 315 315 325 338 248 163
Omsättningstillgångar 329 202 482 837 655 577 659 606 568 414
Tillgångar 1 148 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 774 780 778 696 575 491 511 351 414 298
Obeskattade reserver 243 263 263 293 233 198 180 170 184 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 154 175 153 162 203 293 422 219 175
Skulder och eget kapital 1 148 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 321 0 - 0 310 281 341 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 312 0 312 306 360 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 155 158 158 165 183 169 159 187 195
Utdelning till aktieägare 200 150 100 100 60 0 100 50 75 50
Omsättning 725 847 906 974 813 912 1 026 689 1 171 1 032
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 725 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 512 503 490 487 567 499 460 552 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 131 195 288 134 135 311 9 327 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,48% -7,40% -2,37% 14,44% -10,89% -11,23% 51,26% -40,46% 10,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,46% 11,27% 16,86% 25,81% 15,57% 14,46% 30,32% 0,74% 38,60% 17,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,90% 16,11% 22,65% 31,82% 18,64% 14,19% 29,10% 1,03% 27,70% 9,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,83% 94,27% 95,69% 95,79% 95,56% 97,14% 100,00% 89,66% 100,00% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning 27,31% 5,73% 33,92% 73,79% 60,86% 41,14% 35,74% 27,18% 30,69% 23,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,93% 82,23% 80,85% 80,89% 76,98% 71,40% 65,48% 50,51% 66,97% 64,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,15% 131,17% 275,43% 547,06% 404,32% 284,24% 224,91% 143,60% 259,36% 236,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...