Visa allt om Södermalms Talteknologiservice AB
Visa allt om Södermalms Talteknologiservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 752 2 204 2 271 1 388 1 305 2 248 3 367 3 971 6 852 3 489
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 711 298 173 -137 -588 -59 52 299 2 034 354
Resultat efter finansnetto 711 302 176 -133 -573 -127 17 390 2 077 357
Årets resultat 403 151 155 -128 2 1 1 194 1 107 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 31 68 77 0
Omsättningstillgångar 1 975 1 557 1 299 894 1 172 1 843 2 345 2 814 3 183 1 333
Tillgångar 1 975 1 557 1 299 894 1 172 1 843 2 376 2 882 3 260 1 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 268 1 116 965 810 939 937 935 934 1 300 392
Obeskattade reserver 290 104 13 0 5 596 735 735 629 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 337 322 84 228 310 705 1 212 1 331 838
Skulder och eget kapital 1 975 1 557 1 299 894 1 172 1 843 2 376 2 882 3 260 1 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 845 586 899 693 1 291 1 506 1 681 1 104
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 064 944 247 91 8 320 365 399 622 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 438 378 439 314 384 453 644 783 847 561
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 560 200
Omsättning 2 752 2 204 2 271 1 388 1 305 2 248 3 367 3 971 6 852 3 489
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 550 441 379 347 261 450 673 794 1 370 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 281 257 249 259 297 469 545 645 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 711 298 173 -137 -588 -28 89 333 2 046 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,86% -2,95% 63,62% 6,36% -41,95% -33,23% -15,21% -42,05% 96,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,00% 19,33% 13,47% -14,88% -48,89% -3,20% 2,19% 13,57% 63,74% 26,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,84% 13,66% 7,71% -9,58% -43,91% -2,62% 1,54% 9,85% 30,33% 10,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,24% 97,37% 92,69% 96,76% 90,42% 88,97% 89,34% 91,34% 90,27% 91,63%
Rörelsekapital/omsättning 56,61% 55,35% 43,02% 58,36% 72,34% 68,19% 48,71% 40,34% 27,03% 14,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,66% 76,89% 75,07% 90,60% 80,43% 74,67% 62,15% 50,77% 53,77% 34,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 473,62% 462,02% 403,42% 1 064,29% 514,04% 594,52% 332,62% 232,18% 239,14% 159,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...