Visa allt om Södermalmstornet AB
Visa allt om Södermalmstornet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 579 6 755 7 399 6 635 6 360 6 395 6 203 5 618 4 559 2 740
Övrig omsättning 66 39 5 7 - 16 - 1 546 259 10
Rörelseresultat (EBIT) 4 334 1 244 -1 375 3 085 2 302 2 416 2 640 3 579 1 984 1 047
Resultat efter finansnetto 3 556 283 7 863 1 131 227 378 963 2 027 -48 287
Årets resultat 2 186 619 7 035 582 149 222 510 1 121 55 153
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 043 94 376 54 702 63 518 64 134 65 418 63 763 63 267 54 852 28 410
Omsättningstillgångar 5 953 11 865 15 986 2 231 3 148 1 745 1 473 1 515 2 510 691
Tillgångar 160 996 106 241 70 687 65 749 67 283 67 163 65 236 64 782 57 362 29 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 911 14 789 24 610 17 578 15 251 14 750 12 318 11 808 1 304 1 249
Obeskattade reserver 1 989 1 241 1 643 1 144 1 221 1 216 1 164 900 400 533
Avsättningar (tkr) 14 404 0 0 0 1 746 2 151 1 410 1 459 0 0
Långfristiga skulder 85 002 73 818 40 338 44 104 44 969 45 334 46 859 47 131 51 042 25 963
Kortfristiga skulder 19 690 16 392 4 097 2 922 4 097 3 712 3 486 3 485 4 616 1 356
Skulder och eget kapital 160 996 106 241 70 687 65 749 67 283 67 163 65 236 64 782 57 362 29 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 10 400 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 645 6 794 7 404 6 642 6 360 6 411 6 203 7 164 4 818 2 750
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 579 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 144 1 732 -669 3 800 3 848 3 904 4 141 4 700 2 839 1 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,61% -8,70% 11,51% 4,32% -0,55% 3,10% 10,41% 23,23% 66,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,69% 1,19% 13,29% 4,69% 3,42% 3,60% 4,05% 5,53% 3,46% 3,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,97% 18,65% 126,92% 46,50% 36,21% 37,81% 42,61% 63,76% 43,58% 38,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning -129,85% -67,02% 160,68% -10,41% -14,92% -30,76% -32,45% -35,07% -46,19% -24,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,75% 14,83% 36,63% 28,09% 24,00% 23,30% 20,20% 19,25% 2,78% 5,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,23% 72,38% 390,19% 76,35% 76,84% 47,01% 42,25% 43,47% 54,38% 48,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...