Visa allt om Restaurang Luckan AB
Visa allt om Restaurang Luckan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 893 7 429 6 547 6 483 6 451 5 984 4 724 7 504 5 553 3 464
Övrig omsättning 190 260 140 178 47 - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 109 995 656 813 841 743 285 509 -328 153
Resultat efter finansnetto 1 105 1 000 660 821 850 739 283 501 -322 150
Årets resultat 630 582 392 446 628 491 208 243 -267 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 928 0 0 27 63 224 342 407 165 55
Omsättningstillgångar 2 939 3 088 2 372 2 002 1 785 1 303 809 537 1 283 607
Tillgångar 3 867 3 088 2 372 2 029 1 848 1 526 1 151 944 1 448 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 175 1 707 1 320 1 118 1 172 782 291 83 -160 207
Obeskattade reserver 908 623 371 215 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 783 758 681 696 676 744 860 861 1 608 454
Skulder och eget kapital 3 867 3 088 2 372 2 029 1 848 1 526 1 151 944 1 448 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 240 360 250 240 151 196 349 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 667 2 542 1 892 1 823 1 447 1 628 1 334 1 787 911 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 929 932 840 728 643 635 560 741 947 366
Utdelning till aktieägare 650 161 195 190 500 238 0 0 0 100
Omsättning 8 083 7 689 6 687 6 661 6 498 5 984 4 728 7 504 5 553 3 464
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 9 9 7 8 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 825 727 648 717 665 675 938 1 111 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 386 330 291 260 235 258 346 448 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 109 995 683 849 918 862 416 627 -281 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,25% 13,47% 0,99% 0,50% 7,80% 26,67% -37,05% 35,13% 60,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,73% 32,42% 27,95% 40,56% 46,10% 48,69% 24,76% 54,87% -22,03% 23,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,08% 13,47% 10,13% 12,69% 13,21% 12,42% 6,03% 6,90% -5,74% 4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,09% 71,95% 71,71% 71,93% 68,22% 68,80% 69,28% 69,46% 61,82% 63,91%
Rörelsekapital/omsättning 27,32% 31,36% 25,83% 20,14% 17,19% 9,34% -1,08% -4,32% -5,85% 4,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,56% 71,01% 67,85% 62,91% 63,42% 51,25% 25,28% 8,79% -11,05% 31,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,75% 389,97% 326,73% 268,97% 246,01% 160,22% 79,65% 49,48% 75,68% 117,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...