Visa allt om ONITEO AB
Visa allt om ONITEO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 300 0 0 0 0 0 10 0 0 42
Övrig omsättning - - - - - 1 807 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 -252 -279 -363 -306 1 163 -723 -2 001 -2 271 -1 339
Resultat efter finansnetto 32 -252 -279 -365 -293 1 169 -724 -2 000 -2 270 -1 339
Årets resultat 24 37 67 -354 -413 648 -724 -2 008 -2 274 -1 339
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 800 573 438 427 563 670 486 426 313
Omsättningstillgångar 498 130 333 839 1 023 1 922 182 168 460 474
Tillgångar 953 930 905 1 277 1 450 2 485 852 654 886 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 943 919 882 885 838 752 103 107 115 110
Obeskattade reserver 0 0 0 350 377 290 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 654 170 270 350
Kortfristiga skulder 10 11 24 42 235 1 443 94 377 501 328
Skulder och eget kapital 953 930 905 1 277 1 450 2 485 852 654 886 787
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 131 535 350 35
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 296 711 1 015 497
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 175 484 574 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 0 0 0 0 1 807 10 0 0 42
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 5 - - 21
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 224 581 660 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 -42 -6 -82 -56 1 390 -486 -1 846 -2 143 -1 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,36% - - - - - -84,86% - - -170,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,67% - - - - - -7 230,00% - - -3 188,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - 100,00% - - 97,62%
Rörelsekapital/omsättning 162,67% - - - - - 880,00% - - 347,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,95% 98,82% 97,46% 89,50% 76,96% 38,86% 12,09% 16,36% 12,98% 13,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 980,00% 1 181,82% 1 387,50% 1 997,62% 435,32% 133,19% 170,21% 37,14% 86,03% 135,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...